W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wersja strony w formacie XML

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 6m ww. ustawy właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do burmistrza deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ww. ustawy w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu, w szczególności w zakresie złożenia deklaracji, obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.

Wymagane dokumenty

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczący nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy określa uchwała nr XVIII/238/2020 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 30 września 2020 r. zmieniająca uchwałę nr XV/209/2020 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 30 czerwca 2020 r. Druk przedmiotowej deklaracji do pobrania poniżej.

Załączniki do deklaracji:

  • pełnomocnictwo w przypadku udzielenia pełnomocnictwa,
  • kopia uchwały wspólnoty o wyborze zarządu w przypadku składania deklaracji przez osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną,
  • dokument potwierdzający zużycie wody na cele bytowe w ilości nie większej niż 4 m3 na osobę miesięcznie w przypadku zastosowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego jedno- lub dwuosobowego. Dokumentem takim mogą być w szczególności faktury za zużycie wody wystawione przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. w Pruszczu Gdańskim.

Termin składania deklaracji

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański w terminie:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,

2) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany powierzchni lokalu mieszkalnego.

Sprawy prowadzi

Referat Gospodarki Komunalnej przy ul. Krótkiej 4 w Pruszczu Gdańskim w godzinach pracy urzędu, pokój nr 2, tel.: (58) 775-99-88.

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miasta Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański tel.: (58) 775-99-21.

Informacje udzielane są przez pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej z siedzibą przy ul. Krótkiej 4 w Pruszczu Gdańskim (pokój nr 2), tel.: (58) 775-99-88. W tym miejscu istnieje również możliwość złożenia deklaracji.

Sposób i termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański nr 97 8335 0003 0121 1827 2000 0050 lub w kasie Urzędu Miasta Pruszcz Gdański bez wezwania za każdy miesiąc z góry w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Po złożeniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaje nadany indywidualny numer rachunku bankowego. Od tego momentu zadeklarowaną opłatę wpłaca się na ten rachunek.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należną opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana, w terminie 15 dni od dnia, w którym złożono deklarację o zmianie.

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec, jednak nie wcześniej niż od lipca 2013 r.

Wysokość opłaty

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn powierzchni lokalu mieszkalnego oraz stawki opłaty określonej w uchwale nr XV/207/2020 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 30 czerwca 2020 r.

Od 1 lutego 2020 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przy obowiązku selektywnego zbierania odpadów wynosi 0,95 zł miesięcznie za 1 m2 powierzchni lokalu mieszkalnego w części nie przekraczającej 100 m2 oraz 0,01 zł miesięcznie za 1 m2 powierzchni lokalu mieszkalnego w części przekraczającej 100 m2.

Zgodnie z uchwałą nr XV/207/2020 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 30 czerwca 2020 r. właściciele nieruchomości, na których prowadzone są jedno- lub dwuosobowe gospodarstwa domowe mogą wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego pod warunkiem złożenia stosownej deklaracji i udokumentowania zużycia wody na cele bytowe w ilości nie większej niż 4 m3 na osobę miesięcznie, według stawek za selektywne zbieranie odpadów:

26 zł miesięcznie dla gospodarstwa jednoosobowego w zabudowie wielorodzinnej,
48 zł miesięcznie dla gospodarstwa dwuosobowego w zabudowie wielorodzinnej,
49 zł miesięcznie dla gospodarstwa jednoosobowego w zabudowie jednorodzinnej,
72 zł miesięcznie dla gospodarstwa dwuosobowego w zabudowie jednorodzinnej.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, stawka opłaty jest podwyższona i wynosi dwukrotność stawki ustalonej dla selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym ma możliwość skorzystania z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pod warunkiem spełnienia wymagań dotyczących kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański i złożenia stosownej deklaracji. Od 1 września 2020 r. stawki zwolnienia przy selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej wynoszą:

- 0,02 zł miesięcznie za 1 m2 powierzchni lokalu mieszkalnego w części nie przekraczającej 100 m2,
- 0,01 zł miesięcznie za 1 m2 powierzchni lokalu mieszkalnego w części przekraczającej 100 m2,
- 1,00 zł miesięcznie dla gospodarstwa jednoosobowego,
- 2,00 zł miesięcznie dla gospodarstwa dwuosobowego.

Druki można pobrać w Referacie Gospodarki Komunalnej przy ul. Krótkiej 4 w Pruszczu Gdańskim lub poniżej.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane