W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Rejon ul. Stolarskiej”

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 741)

zawiadamiam

 o podjęciu przez Radę Miasta Pruszcz Gdański uchwały  Nr XXIX/347/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Rejon ul. Stolarskiej”, obejmującego obszar działek położonych w południowej części miasta na wschód od ul. Grunwaldzkiej i zachód od linii kolejowej E 65 Warszawa – Gdynia.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański w terminie do dnia 29 lipca 2021 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Uchwała Nr XXIX/347/2021 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Pruszcz Gdański.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 247)

zawiadamiam

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Rejon ul. Stolarskiej” (uchwała  Nr XXIX/347/2021  Rady   Miasta   Pruszcz  Gdański z  dnia 30 czerwca 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Rejon ul. Stolarskiej”) w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowiskowo wymienionej zmiany planu miejscowego.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu zmiany planu miejscowego w terminie do dnia 29 lipca 2021 r.

Zgodnie z art. 40 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

1) w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański;

2)   ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański;

3)   za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) na adres e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl.

Uwaga lub wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Przedłożone wnioski i uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego.          

       Burmistrz

/-/ Janusz Wróbel

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  (dalej: RODO) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Pruszcza Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Grunwaldzkiej 20, który reprezentuje Gminę Miejską Pruszcz Gdański i jest kierownikiem Urzędu Miasta Pruszcz Gdański.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: iod@pruszcz-gdanski.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z procedurą planistyczną dotycząca sporządzenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Rejon ul. Stolarskiej” na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 741) – zgodnie z 6 ust. 1 lit. b i c RODO.
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być w szczególności:

- podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa,

- podmioty przetwarzające dane w imieniu urzędu, uczestniczące w wykonywaniu naszych czynności na podstawie umowy (np. podmiotom świadczącym nam usługi informatyczne, pomoc prawną, sporządzający projekt zmiany planu miejscowego).

  1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą częściowo przetwarzane w sposób zautomatyzowany ale nie będą podlegały profilowaniu.
  3. Maksymalny okres przechowywania danych: wieczyście (kat. Archiwizacji A), na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 164).
  4. Posiada Pani/Pan, na zasadach art. 15 – 21 RODO prawo:

- żądania dostępu do danych osobowych; jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą prawo to przysługuje jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano  (art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym),

- prawo żądania sprostowania danych osobowych,

- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,

- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych nie wpływa na przebieg i wynik postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych.

  1. W przypadku gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO); ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie wniosku/uwagi bez rozpatrzenia.

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane