W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Obwieszczenie Burmistrza Pruszcza Gdańskiego o zamiarze przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Pruszcz Gdański

Pruszcz Gdański, dnia 20 grudnia 2021 r.

PR.4120.6.2021

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGONa podstawie § 18 b rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za 
granicę niezgodnie z prawem (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 56) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 710),

 
zawiadamiam o zamiarze 
przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Pruszcz Gdański.


Burmistrz Pruszcza Gdańskiego realizując dyspozycję art. 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 710) podjął działania zmierzające do przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Pruszcz Gdański. Zgodnie z ww. przepisami Burmistrz zobowiązany jest do prowadzenia gminnej ewidencji zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu miasta. 

W gminnej ewidencji zabytków ujmuje się zabytki nieruchome wpisane do rejestru, inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz inne zabytki nieruchome wyznaczone przez Burmistrza w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Na terenie miasta Pruszcz Gdański wskazano 197 zabytków nieruchomych i 56 stanowisk archeologicznych, dla których sporządzone zostały karty adresowe. 

 
Wszystkie ww. obiekty uzyskały zgodę Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na włączenie do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Pruszcz Gdański. 

 
Obiekty, dla których zostały opracowane karty adresowe zostały ujęte w wykazach stanowiących załączniki do niniejszego obwieszczenia: 

Załącznik nr 1. Wykaz zabytków nieruchomych Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Pruszcz Gdański, 

Załączniki nr 2. Wykaz stanowisk archeologicznych Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Pruszcz Gdański. 


Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Pruszcz Gdański zostanie przyjęta Zarządzeniem Burmistrza Pruszcza Gdańskiego po upływie co najmniej 14 dni od dnia zawiadomienia o zamiarze przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Pruszcz Gdański, dokonanym w drodze niniejszego obwieszczenia. 

 
Jednocześnie zostaną opublikowane karty adresowe zabytków nieruchomych z terenu miasta Pruszcz Gdański. 


Gminna Ewidencja Zabytków ma charakter zbioru otwartego i podlega aktualizacji polegającej na włączeniu lub wyłączeniu obiektów lub obszarów po uprzednim uzyskaniu akceptacji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla wprowadzonych w ewidencji 
zmian. Zgodnie § 18 b rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej 
ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem, w przypadku podjęcia decyzji o włączeniu karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków, o włączeniu tej karty, o sporządzeniu nowej karty adresowej zabytku, o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków lub o wyłączeniu tej karty Burmistrz niezwłocznie zawiadomi właściciela lub posiadacza zabytku albo nieruchomości, która przestała być zabytkiem.

 
Informacje na temat przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Pruszcz Gdański oraz zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych można uzyskać w Referacie Planowania i Rozwoju Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim, ul. Grunwaldzka 20, tel. 58 775 99 13, 58 775 99 15 lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną urzad@pruszcz-gdanski.pl lub za pomocą platformy e PUAP.Burmistrz Pruszcza Gdańskiego
/-/ Janusz Wróbel


KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informuję, iż:
1.         Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Pruszcza Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Grunwaldzkiej 20, który reprezentuje Gminę Miejską Pruszcz Gdański i jest kierownikiem Urzędu Miasta Pruszcz Gdański.
2.         Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: iod@pruszcz-gdanski.pl
3.         Pani/Pana dane osobowe zawarte w zawiadomieniu przetwarzane będą w celu zawiadomienia o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków, o włączeniu tej karty, o sporządzeniu nowej karty adresowej zabytku, o zamiarze wyłączenia karty adresowej z gminnej ewidencji zabytku lub o wyłączeniu tej karty zgodnie z § 18b Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz.U. z 2021 r. poz. 56), co wypełnia legalne przesłanki przetwarzania danych osobowych określone w art. 6 ust. 1 lit. c oraz lit. e RODO, co oznacza, że przetwarzanie danych odbywa się w ramach obowiązku nałożonego na administratora, jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej przez administratora.
4.         Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora w oparciu o umowę powierzenia przewarzania danych, w szczególności w zakresie usług wsparcia informatycznego czy prawnego.
5.         Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6.         Pani/Pana dane osobowe będą częściowo przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.
7.         Maksymalny okres przechowywania danych: wieczyście (kat. Archiwizacji A), na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym  zasobie  archiwalnym  i  archiwach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 164).
8.         Posiada Pani/Pan, na zasadach art. 15 – 21 RODO prawo:
- żądania dostępu do danych osobowych, a jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą prawo to przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano,
- prawo żądania sprostowania danych osobowych,
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, a wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania, nie wpływa na przebieg i wynik postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych.
- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Nie przysługuje Pani/Panu prawo:
- żądania usunięcia danych z uwagi na to, że dane przetwarzane są w związku z realizacją obowiązku prawnego przez administratora i m.in. do celów archiwalnych w interesie publicznym,
- żądania przenoszenia danych z uwagi na to, że przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej przez administratora.
9.         W przypadku, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10.      Pani/Pana dane pozyskano z zasobów wewnętrznych administratora lub wobec braku takich danych w zasobach własnych administratora pozyskano dane w drodze udostępnienia na wniosek administratora z zasobów innych administratorów, w szczególności sądu powszechnego właściwego dla administratora.

 

 

 

 

Załączniki

Obwieszczenie pdf, 388 kB

Powiadom znajomego