W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Obwieszczenie/Ogłoszenie Burmistrza Pruszcza Gdańskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Rejon ul. Stolarskiej" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt  9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503), art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2373) oraz uchwały Nr XXIX/347/2021 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 30 czerwca 2021 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Rejon ul. Stolarskiej” obejmującego obszar działek położonych w południowej części miasta na wschód od ul. Grunwaldzkiej i zachód od linii kolejowej E 65 Warszawa – Gdynia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie odbędzie się w dniach od 12 kwietnia 2022 r. do 4 maja 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta Pruszcz Gdański przy ul. Grunwaldzkiej 20 (w Referacie Planowania i Rozwoju pok. 27) w godz. od 800 do 1530.

Projekt zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu) są dostępne również w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Pruszcz Gdański: www.pruszcz-gdanski.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta Pruszcz Gdański o godz. 1500 (pokój nr 27), w sposób umożliwiający zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503), uwagi do projektu zmiany planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu, wyłożonym do publicznego wglądu. Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na adres email: urzad@pruszcz-gdanski. pl lub przez platformę ePUAP w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 maja 2022 r.

Wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Jednocześnie informuję, że w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Rejon ul. Stolarskiej”, na podstawie art. 54  ust. 2, art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2373) zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, z możliwością zapoznania się  z  niezbędną   dokumentacją sprawy oraz możliwością złożenia uwag i wniosków:

- w formie pisemnej;

- ustnie do protokołu;

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,

w miejscu i w terminie określonym powyżej.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania  na  środowisko  są   rozpatrywane  przez  Burmistrza  Pruszcza  Gdańskiego w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta Pruszcz Gdański.

   

z up. Burmistrza

/-/ Radosław Klaczkowski

Zastępca Burmistrza

ds. komunalnych

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Pruszcza Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Grunwaldzkiej 20, który reprezentuje Gminę Miejską Pruszcz Gdański i jest kierownikiem Urzędu Miasta Pruszcz Gdański.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: iod@pruszcz-gdanski.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z procedurą planistyczną dotycząca sporządzenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Rejon ul. Stolarskiej” na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503) – zgodnie z 6 ust. 1 lit. b i c RODO.
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być w szczególności:

- podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa,

- podmioty przetwarzające dane w imieniu urzędu, uczestniczące w wykonywaniu naszych czynności na podstawie umowy (np. podmiotom świadczącym nam usługi informatyczne, pomoc prawną, sporządzający projekt planu miejscowego).

  1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  2. Maksymalny okres przechowywania danych: wieczyście (kat. Archiwizacji A), na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 164).
  3. Posiada Pani/Pan prawo:

- żądania dostępu do danych osobowych; jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą prawo to przysługuje jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano  (art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym),

- prawo żądania sprostowania danych osobowych,

- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,

- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych nie wpływa na przebieg i wynik postepowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych.

  1. W przypadku gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie wniosku/uwagi bez rozpatrzenia.

Załączniki

Powiadom znajomego