Nazwa sprawy:

Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Wymagane dokumenty:
· wypełniony formularz wniosku
· wykaz wymaganych załączników wraz z objaśnieniami znajduje się na formularzu wniosku załączonym poniżej
· pełnomocnictwo -  w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty

Załączniki:
1. wniosek o przeniesienie decyzji
2. oświadczenie o zgodzie na przeniesienie decyzji 

Wykaz wymaganych załączników wraz z objaśnieniami znajduje się na formularzu wniosku załączonym poniżej

Wniosek można złożyć również drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy ePUAP 

Terminy załatwienia sprawy:
Terminy załatwienia sprawy w odniesieniu do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach regulują przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego i przepisy szczególne ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.


Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego do jednego miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku lub do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych, przy czym do czasu tego nie wlicza się okresu oczekiwania na opinie i uzgodnienia z organami wskazanymi w art. 64 i art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008 r.

Do terminu nie wlicza się również terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu -stosownie do art. 35 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 

Czas załatwienia sprawy zależy również od kwalifikacji przedsięwzięcia - rodzaju procedury.

Sposób załatwienia sprawy: Decyzja

Opłata skarbowa:
· Opłata skarbowa za wydanie decyzji o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: 105 zł
· Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na rachunek bankowy właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

Rachunek bankowy
Urząd Miasta Pruszcz Gdański
Bank Spółdzielczy
94 8335 0003 0121 1827 2000 0007

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Gospodarki Komunalnej 
ul. Krótka 4
83-000 Pruszcz Gdański
tel. 58 775-99-31

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Miasta
ul. Grunwaldzka 20,
83-000 Pruszcz Gdański
pok. nr 13 (I piętro)
tel. 058 775-99-21

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał, tj. za pośrednictwem Burmistrza Pruszcza Gdańskiego

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.)

Inne informacje, uwagi, wskazówki:
Realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko – jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:
· przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
· przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on warunki zawarte w tej decyzji.

Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach są podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji.

 Załączniki:

wniosek - przeniesienie decyzji środowiskowej
oświadczenie - przeniesienie decyzji środowiskowej