Nazwa sprawy:

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wymagane dokumenty:
· wypełniony formularz wniosku.
· wykaz wymaganych załączników wraz z objaśnieniami znajduje się na formularzu wniosku załączonym poniżej
·  pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Załączniki:
1. wniosek o wydanie zezwolenia
2. szczegółowe wymagania w zakresie prowadzenia działalności

Formularz wzoru wymaganych dokumentów załączono poniżej

Wniosek można złożyć również drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy ePUAP 

Terminy załatwienia sprawy:

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych bądź decyzja o odmowie wydania ww. zezwolenia wydawane są bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Sposób załatwienia sprawy: Decyzja

Opłata skarbowa:
·  Opłata skarbowa: 107 zł.
·  Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na rachunek bankowy właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

Rachunek bankowy
Urząd Miasta Pruszcz Gdański
Bank Spółdzielczy
94 8335 0003 0121 1827 2000 0007

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Gospodarki Komunalnej 
ul. Krótka 4
83-000 Pruszcz Gdański
tel. 58 775-99-31

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Miasta
ul. Grunwaldzka 20,
83-000 Pruszcz Gdański
pok. nr 13 (I piętro)
tel. 58 775-99-21

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał, tj. za pośrednictwem Burmistrza Pruszcza Gdańskiego.  

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz.U. z 2012 r. poz. 299).
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzenia nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz.U. z 2002 r. nr 188 poz. 1576).
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. z 2002 r. nr 193 poz. 1617).
5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.)   
6. Uchwała Rady Miasta Pruszcz Gdański Nr XL/379/2017 z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych wraz z uchwałą zmieniającą Nr LII/491/2018 z dnia 3 października 2018 r.  

Inne informacje, uwagi, wskazówki:
Na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wymagane jest uzyskanie zezwolenia.

Zezwolenia, o którym mowa udziela, w drodze decyzji, wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług.

Rada Gminy (Miasta) określa i podaje do publicznej wiadomości wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie ww. zezwolenia uwzględniając:

Opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań.

Przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia wójt, burmistrz lub prezydent miasta może:

- wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem.

- dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem.

Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.Załączniki:

szczegółowe wymagania - zał. 1
wniosek o udzielenie zezwolenia- zał. 2