I. Wymagane dokumenty:

Wniosek o nadanie nazwy ulicy podpisany przez wszystkich właścicieli lub użytkowników wieczystych.
Załączniki:
- dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,

- wypis z katastru nieruchomości i kopia mapy katastralnej wraz ze wskazaniem numerów działek, dla których ma być nadana nazwa ulicy i z propozycją nazwy ulicy. 

II. Termin i sposób załatwiania sprawy:

Termin uzależniony od zebrania podpisów wszystkich właścicieli, złożenia wniosku o nadanie nazwy ulicy  oraz terminu sesji Rady Miasta.

III. Opłata skarbowa:

Nie podlega opłacie

IV. Tryb odwoławczy

Brak

V. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

VI. Inne informacje, uwagi, wskazówki

Wniosek o nadanie nazwy ulicy (po podpisaniu przez wszystkich współwłaścicieli) zostaje złożony w Urzędzie Miasta.

 Załączniki:

wniosek o nadanie nazwy ulicy