Nazwa sprawy:
Odszkodowania za drogi przejęte na rzecz gminy na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami

Wymagane dokumenty:
Postępowanie prowadzone z urzędu lub na wniosek właściciela/użytkownika wieczystego nieruchomości.
Wymagana kopia decyzji o podziale nieruchomości

Załączniki (druki wniosków, formularze itp.) (tu umieszczamy spis, formularze w wersji elektronicznej załączamy do karty):
Brak.

Procedura składania wniosku przez Internet (linki, opis):
-

Termin i sposób załatwiania sprawy:
- Ujawnienie w księdze wieczystej Miasta Pruszcz Gdański jako właścicielki działki drogowej;
1) tryb cywilno-prawny: 
- negocjacje w celu ustalenia wartości odszkodowania, 
- podpisanie protokołu (ugody),
- wypłata odszkodowania;
2) przy braku ugody sprawa kierowana jest do Starosty Gdańskiego w celu prowadzenia postępowania administracyjnego kończącego się wydaniem decyzji o ustaleniu wartości i wypłacie odszkodowania.

Uzależniony od woli stron (negocjacje); minimum 2 m-ce.
 
Opłata skarbowa:
Nie podlega opłacie

Opłata administracyjna:
Nie podlega opłacie

Jednostka odpowiedzialna 
(nazwa referatu, adres, telefon(y) + wew., e-mail) :
Referat Planowania i Rozwoju
ul. Grunwaldzka 20 
83-000 Pruszcz Gdański
tel. 58 775 99 48

Miejsce złożenia dokumentów (piętro, numer pokoju, telefon) :
Biuro podawcze Urzędu Miasta 
ul. Grunwaldzka 20, 
83-000 Pruszcz Gdański
parter budynku
lub elektroniczna skrzynka podawcza /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

Tryb odwoławczy:
Ustalony w decyzji o odszkodowaniu wydanej przez Starostę Gdańskiego- w przypadku braku porozumienia dotyczącego wysokości kwoty odszkodowania

Podstawa prawna:
Art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

Inne informacje, uwagi, wskazówki:
Brak

Osoba odpowiedzialna za realizację działania (imię, nazwisko, stanowisko, telefon + wew., email) info do użytku wew.:
Katarzyna Dąbrowska- Mizera, Inspektor Referatu Planowania i Rozwoju, 58 775 99 46, dabrowska@pruszcz-gdanski.pl