Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.Załączniki:

Ogłoszenie Nr 1
Ankieta organizacji pozarządowych
Wzór oferty