O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO z dnia 2 sierpnia 2022 r. 

w sprawie zgłaszania kandydatur do nagrody Burmistrza Pruszcza Gdańskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w roku 2022.

         Zgodnie z Uchwałą Nr XXII/201/2016 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 lipca 
2016 r. oraz Uchwałą zmieniającą nr XVI/217/2020 z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie wysokości i warunków oraz trybu przyznawania dorocznej  nagrody Burmistrza Pruszcza Gdańskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania 
i ochrony kultury

o g ł a s z a m  m o ż l i w o ś ć   z g ł a s z a n i a  k a n d y d a t u r:

do nagrody Burmistrza Pruszcza Gdańskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w roku 2022.  

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.Załączniki:

Ogłoszenie Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
Wniosek o przyznanie nagrody
Wniosek o przyznanie nagrody