Wpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności należy dokonywać na następujące rachunki bankowe Urzędu Miasta Pruszcz Gdański, prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim:

Konta bankowe
94 8335 0003 0121 1827 2000 0007

- podatek od nieruchomości
- podatek rolny
- podatek leśny
- podatek od środków transportowych
- podatek od posiadania psa
- opłata skarbowa
- opłata targowa


78 8335 0003 0121 1827 2000 0004

- opłata za użytkowanie wieczyste gruntu
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntu
- opłata za zajęcie pasa drogowego
- opłata adiacencka
- opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów  alkoholowych
- dzierżawa gruntu
- wykup i przekształcenie
- opłata za udostępnienie danych osobowych


51 8335 0003 0121 1827 2000 0005

- wadia


75 8335 0003 0121 1872 2000 0002

- mandaty


97 8335 0003 0121 1827 2000 0050

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


UWAGA!!!
Osoby przebywające za granicą RP i dokonujące wpłat należności z tytułu w/w podatków i opłat powinny poprzedzić podane numery rachunków bankowych ciągiem liter: GBWCPLPP