Związek Miast Bałtyckich

Gmina Miejska Pruszcz Gdański jest członkiem Związku Miast Bałtyckich od 1999 r. na mocy Uchwały Rady Miasta Pruszcz Gdański nr VI/26/1999 podjętej dnia 17.02.1999 r.

Związek Miast Bałtyckich stanowi sieć miast członkowskich z państw regionu Morza Bałtyckiego i powstał w roku 1991, w celu rozwijania współpracy i wymiany doświadczeń między nimi. Nadrzędnym celem Związku jest dążenie do demokratycznego, gospodarczego, społecznego, kulturalnego i przyjaznego dla środowiska rozwoju całego regionu bałtyckiego.

https://www.ubc.net/

 

Związek Miast Polskich

Gmina Miejska Pruszcz Gdański  jest członkiem Związku Miast Polskich od 2005 r. na mocy Uchwały Rady Miasta Pruszcz Gdański nr XXXVII/360/2005 podjętej dnia  26.10.2005 r.

Związek Miast Polskich to najstarsza polska organizacja samorządowa. Misją Związku jest wspieranie polskich miast w działaniach na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego oraz upowszechnianie dobrych praktyk nowoczesnego i innowacyjnego zarządzania samorządowymi wspólnotami mieszkańców oraz promocja miast polegająca na atrakcyjnym przedstawieniu możliwości gospodarczych miast partnerom zagranicznym i krajowym. Reprezentanci związku biorą aktywny udział w posiedzeniach Senackich i Sejmowych Komisji, uczestniczą w rozmowach z Rządem.

https://www.miasta.pl/

 

Związek Miast i Gmin Morskich

Gmina Miejska Pruszcz Gdański  jest członkiem Związku Miast i Gmin Morskich od 2005 r. na mocy Uchwały Rady Miasta Pruszcz Gdański nr XXXIV/323/2005 podjętej dnia  29.06.2005 r.

Stowarzyszenie „Związek Miast i Gmin Morskich“ z siedzibą w Gdańsku skupia blisko 30 samorządów nadmorskich z całego polskiego wybrzeża istnieje od 1991 roku i jest dużą siłą opiniotwórczą współpracującą z administracją państwową na rzecz rozwoju gospodarczego i kulturalnego wybrzeża. Aktywność statutowa Związku skupia się między innymi na czynnym prowadzeniu działań promocyjnych w zakresie gospodarki morskiej i turystki oraz ochrony środowiska zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej. Jako stowarzyszenie samorządów reprezentuje interesy lokalne i regionalne na szczeblu administracji centralnej.

http://zmigm.org.pl/

 

Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej

Gmina Miejska Pruszcz Gdański jest członkiem Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej od 2007 r. na mocy Uchwały Rady Miasta Pruszcz Gdański 
nr VI/29/2007 podjętej dnia  28.02.2007 r.

Zadaniem Związku jest kształtowanie wspólnej polityki komunikacyjnej i zapewnienie warunków właściwego funkcjonowania zintegrowanego systemu biletowego w postaci biletu metropolitalnego, co obejmuje w szczególności: emitowanie i dystrybucję biletów metropolitalnych, uchwalanie cen i taryf dotyczących biletów metropolitalnych, podejmowanie z właściwymi organizatorami, operatorami, przewoźnikami, współpracy dotyczącej wprowadzenia i funkcjonowania biletów metropolitalnych w publicznym transporcie zbiorowym, m. in. poprzez integrowanie systemów pobierania opłat w kontekście funkcjonowania biletów metropolitalnych, rozliczania przychodów z biletów metropolitalnych, badania rynku, prognozowania i planowania publicznego transportu zbiorowego w kontekście funkcjonowania biletów metropolitalnych, a także promowania publicznego transportu zbiorowego w kontekście funkcjonowania biletów metropolitalnych.

https://mzkzg.org/

 

Pomorskie w Unii Europejskiej

Gmina Miejska Pruszcz Gdański jest członkiem Stowarzyszenia Pomorskie w Unii Europejskiej od 2008 r. na mocy Uchwały Rady Miasta Pruszcz Gdański nr XVII/167/2008 podjętej dnia  22.04.2008 r.

Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej jest formą partnerstwa regionalnego samorządów województwa pomorskiego, uczelni oraz innych instytucji działających na rzecz wszechstronnego i efektywnego rozwoju Województwa Pomorskiego oraz kreowania jego pozytywnego wizerunku zarówno w Polsce jak i całej Europie. Realizuje swoje zadania za pomocą Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego w Brukseli oraz Biura Miejscowego w Gdańsku.

https://pomorskieregion.eu/

 

Obszar Metropolitalny Gdańsk, Gdynia, Sopot

Gmina Miejska Pruszcz Gdański jest członkiem Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk, Gdynia, Sopot od 2011 r. na mocy Uchwały Rady Miasta Pruszcz Gdański
nr IX/96/2011 podjętej dnia  24.08.2011 r.

Obszar Metropolitalny Gdańsk, Gdynia, Sopot to stowarzyszenie gmin i powiatów mające na celu zacieśnienie współpracy i doprowadzenie do harmonijnego rozwoju całego obszaru metropolitalnego wokół Trójmiasta, poprzez jak najlepsze wykorzystanie potencjału miast, gmin i powiatów członkowskich, z poszanowaniem ich odrębności i specyfiki. Najważniejszym celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań, które poprawiają komfort i jakość życia mieszkańców. Działa w takich obszarach jak: transport publiczny, rynek pracy i aktywizacja mieszkańców, ekonomia społeczna, integracja migrantów, kultura i promocja zdrowia, rozwój lokalnych przedsiębiorstw, ochrona środowiska, planowanie przestrzenne i promocja.

https://www.metropoliagdansk.pl/

 

Lokalna Organizacja Turystyczna

Gmina Miejska Pruszcz Gdański jest członkiem Lokalnej Organizacji Turystycznej od 2003 r. na mocy Uchwały Rady Miasta Pruszcz Gdański nr XV/147/2003 podjętej dnia  17.12.2003 r.

Lokalna Organizacja Turystyczna jest organizacją współpracy samorządu terytorialnego i lokalnej branży turystycznej w zakresie promocji turystycznej obszaru obejmującego działalność tej organizacji. W szczególności zaś kreowania (tworzenia, promocji i rozwoju) lokalnych produktów turystycznych. 

https://powiat-gdanski.pl/lokalna-organizacja-turystyczna

 

Polska Unia Mobilności Aktywnej

Gmina Miejska Pruszcz Gdański jest członkiem Polskiej Unii Mobilności Aktywnej od 2011 r. na mocy Uchwały Rady Miasta Pruszcz Gdański nr X/125/2011 podjętej dnia  26.10.2011 r.

Polska Unia Mobilności Aktywnej jest zorientowaną na innowacje ogólnopolską organizacją samorządów, zainteresowanych promocją i poprawą warunków wszelkich form mobilności aktywnej. Głównym kierunkiem działania jest wzrost atrakcyjności inwestycyjnej miast i gmin członkowskich osiągany dzięki poprawie jakości lokalnej przestrzeni publicznej.

http://www.mobilnosc.org/

 

Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

Gmina Miejska Pruszcz Gdański jest członkiem Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej od 2014 r. na mocy Uchwały Rady Miasta Pruszcz Gdański nr XLI/381/2014 podjętej dnia  05.04.2014 r.

Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna realizuje politykę promocyjną regionu na arenie krajowej i międzynarodowej, umacniając tym samy pozycję województwa jako jednego z najatrakcyjniejszych w Polsce. Silna pozycja regionu w kraju pozwala na szerszą ekspansję zagraniczną, jak również realizację szeregu projektów komercjalizujących ofertę przyjazdową. Ważnym aspektem funkcjonowania PROT stała się także współpraca z sektorem prywatnym: touroperatorami, przewoźnikami czy gestorami bazy noclegowej, którzy stanowią kluczowe ogniwo obsługi ruchu turystycznego.

https://www.prot.gda.pl/