Burmistrz Pruszcza Gdańskiego, zgodnie z art. 49, art. 49a i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256),

zawiadamia,

że na wniosek Agencji Mienia Wojskowego, Oddział Regionalny w Gdyni, ul. M. Curie-Skłodowskiej 19, 81-231 Gdynia, z dnia 05.03.2020 r. (wpływ do Urzędu Miasta Pruszcz Gdański dnia 20.03.2020 r.), uzupełniony pismem z dnia 17.04.2020 r. (wpływ do Urzędu Miasta dnia 23.04.2020 r.), uzupełniony pismem z dnia 13.05.2020 r. (wpływ do Urzędu Miasta Pruszcz Gdański dnia 18.05.2020 r.) oraz uzupełniony mailem dnia 22.05.2020 r. (wpływ pisma do Urzędu Miasta Pruszcz Gdański dnia 02.06.2020 r.) została wydana decyzja administracyjna znak sprawy: PR.6730.D.1.10.2020 z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, wraz z garażem podziemnym oraz zagospodarowaniem terenu na części działki nr 1/124, obręb 22, położonej w Pruszczu Gdańskim.

Istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miasta Pruszcz Gdański przy ul. Grunwaldzkiej 20 (w Referacie Planowania i Rozwoju, pok. 27) w godzinach pracy Urzędu.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Burmistrza Pruszcza Gdańskiego w terminie 14 dni, licząc od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie zostaje umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Pruszcz Gdański (ul. Grunwaldzka 20, 83 – 000 Pruszcz Gdański), w Biuletynie Informacji Przestrzennej Urzędu Miasta Pruszcz Gdański.

/-/Burmistrz Pruszcza Gdańskiego

 

Obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: tj. od dnia 29 lipca 2020 r. do dnia 12 sierpnia 2020 r.