Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz. 1817 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

  • druk wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
  • zaświadczenia o dochodach brutto pomniejszone o koszty uzyskania i składkę ZUS z trzech ostatnich miesięcy (nie licząc miesiąca, w którym składa się wniosek),
  • w przypadku osób bezrobotnych wymagane jest zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku.

Termin i sposób załatwienia

Kompletny wniosek zostanie rozpatrzony w przeciągu miesiąca, a decyzja będzie przesłana do wnioskodawcy listem poleconym.

Miejsce złożenia dokumentów

Wypełniony wniosek (po sprawdzeniu w pokoju nr 4) należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta w pokoju nr 13.

Sprawy prowadzi: stanowisko do spraw lokalowych, pokój nr 4 (parter) w godzinach pracy urzędu, tel. : 775 99 77.

Opłata skarbowa

Wolne od opłaty skarbowej

Dodatkowe informacje

  • zaświadczenia o dochodach zgodnie, z którymi wypełniany jest wniosek należy przechowywać przez okres 3 lat,
  • wypełniony wniosek należy potwierdzić u zarządcy budynku,
  • dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres sześciu miesięcy.

Wnioski

Wnioski można pobrać w pokoju nr 4 lub poniżej.