Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 2133) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. Nr 156 poz. 1817 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku. Odwołanie wnosi się
za pośrednictwem Burmistrza Pruszcza Gdańskiego,
w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji. 

Wymagane dokumenty

1.  Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
– wypełniony i potwierdzony przez zarządcę domu.

2.  Deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego 

za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień

złożenia wniosku.

3.  Zaświadczenie potwierdzające wysokość dochodów - za okres 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku (średnia
z wyszczególnieniem odliczeń, tj. składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i ubezpieczenie chorobowe oraz kosztów uzyskania przychodów).

4.  Dokumenty potwierdzające uzyskiwanie innego dochodu
(np. kopia wyroku sądu o przyznaniu alimentów, aktualne decyzje o przyznaniu zasiłków z pomocy społecznej, renty, emerytury ZUS, KRUS, Wojskowe Biuro Emerytalne).

5.  Aktualny aneks  wysokości opłat za lokal za ostatni miesiąc,

w którym składany jest wniosek.


Termin i sposób załatwienia sprawy

1.    Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego: niezwłocznie, miesiąc gdy sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego lub dwa miesiące w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Dodatek mieszkaniowy jest przyznany w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego.  Dodatek przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Spraw Społecznych 

ul. Grunwaldzka 20, 

83-000 Pruszcz Gdański

pok. nr 8 (parter)

tel. 58 775-99-77


Opłata skarbowa
nie dotyczy

Inne informacje, uwagi, wskazówki

  • zaświadczenia o dochodach zgodnie, z którymi wypełniany jest wniosek należy przechowywać przez okres 3 lat,
  • wypełniony wniosek należy potwierdzić u zarządcy budynku,
  • dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres sześciu miesięcy.

Osoba odpowiedzialna za realizację działania

Barbara Brancewicz 

Inspektor

58 775-99-77

 brancewicz@pruszcz-gdanski.pl