Nazwa:

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 2133).

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. Nr 156 poz. 1817 z późn. zm.).

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

1.  Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego – wypełniony i potwierdzony przez zarządcę domu.

2.  Deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku.

3.  Zaświadczenie potwierdzające wysokość dochodów - za okres 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku (średnia z wyszczególnieniem odliczeń, tj. składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i ubezpieczenie chorobowe oraz kosztów uzyskania przychodów).

4.  Dokumenty potwierdzające uzyskiwanie innego dochodu (np. kopia wyroku sądu             o przyznaniu alimentów, aktualne decyzje o przyznaniu zasiłków z pomocy społecznej, renty, emerytury ZUS, KRUS, Wojskowe Biuro Emerytalne).

5.  Aktualny aneks  wysokości opłat za lokal za ostatni miesiąc, w którym składany jest wniosek.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

1.    Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego: niezwłocznie, miesiąc gdy sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego lub dwa miesiące w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Dodatek mieszkaniowy jest przyznany w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego.  Dodatek przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów:

Referat Spraw Społecznych 

ul. Grunwaldzka 20, 

83-000 Pruszcz Gdański

pok. nr 8 (parter)

tel. 58 775-99-77

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Pruszcza Gdańskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji. 


Opłata skarbowa:
nie dotyczy

Inne informacje, uwagi, wskazówki:

Aby ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego  należy spełniać jednocześnie wszystkie trzy warunki:

1.    Średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym wynosi:

Gospodarstwo jednoosobowe Gospodarstwo wieloosobowe
175 %  najniższej emerytury ogłaszanej
przez Prezesa Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych
125 % najniższej emerytury ogłaszanej
przez Prezesa Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
Do dochodu nie wlicza się między innymi: dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego oraz świadczenia wychowawczego 500+.

2. Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego*

Ilość osób w gospodarstwie domowym Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu
dla 1 osoby 35,0 m2
dla 2 osób 40,0 m2
dla 3 osób 45,0 m2
dla 4 osób 55,0 m2
dla 5 osób 65,0 m2
dla 6 osób 70,0 m2
dla każdej kolejnej osoby zwiększa się o 5,0 m2/os.*
Normatywną powierzchnię powiększa się o 15,0 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, a osoba zamieszkuje w gospodarstwie wieloosobowym.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:

1) 30% albo

2) 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni
w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

3. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu:

    - najem,

    - podnajem,

    - spółdzielcze prawo do lokalu
(lokatorskie lub własnościowe),

    - własność innego lokalu mieszkalnego,

    - bez tytułu prawnego, ale oczekujący na dostarczenie przysługującego lokalu  zamiennego lub socjalnego.  

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania:

Barbara Brancewicz  tel. 58 775-99-77, e- mail: brancewicz@pruszcz-gdanski.plZałączniki:

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
Zaświadczenie