Nazwa:

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 2133).
 2. Uchwała Nr XXVII/320/2021 Rady Miasta Pruszcz Gdański (Dz. U. Woj. Pom. z 2021r. poz. 1794)
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego – wypełniony i potwierdzony przez zarządcę domu.
 2. Deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku.
 3. Zaświadczenie potwierdzające wysokość dochodów - za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień  złożenia wniosku.
 4. Dokumenty potwierdzające uzyskiwanie innego dochodu (np. kopia wyroku sądu o przyznaniu alimentów, aktualne decyzje o przyznaniu zasiłków z pomocy społecznej, renty, emerytury ZUS, KRUS, Wojskowe Biuro Emerytalne).
 5. Aktualny aneks wysokości opłat za lokal za ostatni miesiąc, w którym składany jest wniosek.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Termin załatwienia sprawy do jednego miesiąca.Wniosek złożony w danym miesiącu z przyznaniem dodatku mieszkaniowego od następnego miesiąca.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Referat Spraw Społecznych 
ul. Grunwaldzka 20, 
83-000 Pruszcz Gdański
pok. nr 8 (parter)
tel. +48 58 775 99 77

Tryb odwoławczy:
nie dotyczy

Opłata skarbowa:
nie dotyczy

Inne informacje, uwagi, wskazówki:

Aby ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego należy spełniać jednocześnie wszystkie trzy warunki:

1. Średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym wynosi:

Gospodarstwo jednoosobowe Gospodarstwo wieloosobowe
40 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 30 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej

2. Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego*

Ilość osób w gospodarstwie domowym Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu
dla 1 osoby 35,0 m2
dla 2 osób 40,0 m2
dla 3 osób 45,0 m2
dla 4 osób 55,0 m2
dla 5 osób 65,0 m2
dla 6 osób 70,0 m2
dla każdej kolejnej osoby zwiększa się o 5,0 m2/os.

* Normatywną powierzchnię powiększa się o 15,0 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, a osoba zamieszkuje w gospodarstwie wieloosobowym.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:

1) 30% albo
2) 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

3. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu:

 • najem,
 • podnajem,
 • spółdzielcze prawo do lokalu (lokatorskie lub własnościowe),
 • własność innego lokalu mieszkalnego,
 • bez tytułu prawnego, ale oczekujący na dostarczenie przysługującego lokalu zamiennego lub socjalnego.

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania:

Barbara Brancewicz tel. +48 58 775 99 77, e- mail: brancewicz@pruszcz-gdanski.plZałączniki:

Klauzula Informacyjna
zaświadczenie o zarobkach
wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego