Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U.z 2012 r. poz. 788).
 • Ustawa z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264).

Wymagane dokumenty

 1. W przypadku panny i kawalera:
 • odpisy skrócone aktu urodzenia
 • do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość*
 1. W przypadku osób rozwiedzionych:
 • odpisy skrócone aktu urodzenia
 • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub sentencję wyroku sądu
 • do wglądu:dokumenty stwierdzające tożsamość*
 1. W przypadku wdowców:
 • odpisy skrócone aktu urodzenia
 • odpis aktu zgonu współmałżonka
 • do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość*

* w przypadku paszportu - zaświadczenie o zameldowaniu

 1. W przypadku, gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:
 • odpisy skrócone aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego
 • zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej
 • do wglądu: dowody tożsamości (paszport; w przypadku zamieszkania w Polsce na stałe - karta stałego pobytu; w przypadku pobytu czasowego - ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce, w przypadku możliwości wjazdu na zasadach bezwizowych)

Termin i sposób załatwienia
Niezwłocznie, bez zbędnej zwłoki

Miejsce złożenia dokumentów
Komplet dokumentów należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego w pokoju nr 3.

Sprawy prowadzi:
Urząd Stanu Cywilnego w Pruszczu Gdańskim, pok. nr 3 (parter) w godzinach pracy urzędu tel.: 58 775 99 54.

Opłata skarbowa
84 zł sporządzenie aktu małżeństwa