Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U.2020.283 z późn. zm.), Burmistrz Pruszcza Gdańskiego

podaje do publicznej wiadomości informację

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

projektu „Strategii Rozwoju Miasta Pruszcz Gdański na lata 2020 – 2030”.

 W związku z wykonywaniem zadania polegającego na budowie, tworzeniu i opracowywaniu projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Miasta Pruszcz Gdański na lata 2020 – 2030”, na podstawie art. 48 ww. ustawy, wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku i Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku z wnioskiem o uzgodnienie możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Miasta Pruszcz Gdański na lata 2020 – 2030”. 

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku pismem z dnia 16 września 2020 r., znak: ONS.9022.1.25.2020.AR, uzgodnił bez uwag odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Strategii Rozwoju Miasta Pruszcz Gdański na lata 2020 – 2030”.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku pismem z dnia 22 września 2020 r. znak: RDOŚ-Gd-WOO.410.23.2020.IBA.1) stwierdził, że w przypadku projektu „Strategii Rozwoju Miasta Pruszcz Gdański na lata 2020 – 2030” nie zachodzą przesłanki do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, a organ opracowujący projekt dokumentu może skorzystać z art. 48 ww. ustawy, biorąc pod uwagę uwarunkowania wynikające z art. 49 tejże ustawy.

Przy odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej na środowisko projektu „Strategii Rozwoju Miasta Pruszcz Gdański na lata 2020 – 2030” uwzględniono uwarunkowania określone w art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r.

            Biorąc pod uwagę opinie wyżej wymienionych organów i uwarunkowania określone
w art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Burmistrz Pruszcza Gdańskiego odstępuje od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Strategii Rozwoju Miasta Pruszcz Gdański na lata 2020 – 2030”.

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim oraz w lokalnej prasie.

 

z up. Burmistrza Pruszcza Gdańskiego

                                                                                      / - /    Wojciech Gawkowski

Zastępca Burmistrza ds. komunalnychZałączniki:

Obwieszczenie