Wymagane dokumenty

- wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego,
- dowód wniesienia opłaty (jeśli podlega opłacie skarbowej),
- dokument tożsamości do wglądu przy osobistym składaniu wniosku,
- dokument stwierdzający uprawnienie do otrzymania odpisu w przypadku ubiegania się o dokument osoby, która posiada interes prawny.

Termin i sposób załatwienia

- bez zbędnej zwłoki jeżeli akt jest umieszczony w rejestrze stanu cywilnego, 
- do 7 dni roboczych jeśli akt nie jest umieszczony w rejestrze stanu cywilnego ale jest w księgach stanu cywilnego w USC w Pruszczu Gdańskim,
- do 10 dni roboczych jeżeli akt nie jest umieszczony w rejestrze stanu cywilnego i księgi są w innym USC.

Wydanie odpisu – dokument można odebrać osobiście, otrzymać za pośrednictwem poczty (list polecony), drogą elektroniczną (jeżeli jest to oznaczone we wniosku złożonym przez e-PUAP).

Informacje dodatkowe

Istniej możliwość wydania wielojęzycznego formularza do polskiego skróconego odpisu aktu stanu cywilnego (jest to pewnego rodzaju tłumaczenie polskiego odpisu). 

Uwaga nie mylić z wielojęzycznym odpisem aktu stanu cywilnego.

Odpis wydawany jest osobie, której akt dotyczy lub jej małżonkowi, wstępnym, zstępnym rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wskaże interes prawny oraz innym podmiotom wskazanym w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego (art. 45.2).

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego można złożyć do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek można złożyć: 
- osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego w Pruszczu Gdańskim (tymczasowo w budynku przy ul. Krótkiej 6),
- za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Stanu Cywilnego w Pruszczu Gdańskim, ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański,
- za pośrednictwem platformy e-PUAP na adres /5sl0jcb52x/SkrytkaESP wniosek dostępny na stronie: www.obywatel.gov.pl (zakładka zaświadczenia i odpisy)

Uwaga odpis aktu stanu cywilnego wydany w formie elektronicznej może być wykorzystany wyłącznie w systemach informatycznych instytucji ,do których został przekazany. Wydruk takiego odpisu nie jest dokumentem urzędowym.

Opłata skarbowa

22,00 zł odpis skrócony i odpis skrócony wielojęzyczny
33,00 zł odpis zupełny,
17,00 pełnomocnictwo (nie podlega opłacie pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).

Opłatę skarbową można uiścić:
- w kasie Urzędu Miasta Pruszcz Gdański, 
- przelewem na konto nr 94 8335 0003 0121 1827 2000 0007, uwaga osoby przebywające za granicą RP dokonujące opłaty powinny poprzedzić podany nr rachunku bankowego ciągiem liter GBWCPLPP,

przy uiszczaniu opłaty w Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim nie jest pobierana prowizja,

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, na wniosek strony, jeżeli mimo uiszczenia opłaty nie dokonano czynności.

Opłata dodatkowa

17,00 zł za wydanie dodatkowego wielojęzycznego formularza do polskiego skróconego odpisu aktu stanu cywilnego.

Opłatę można uiścić:
- w kasie Urzędu Miasta Pruszcz Gdański, 
- przelewem na konto nr 78 8335 0003 0121 1827 2000 0004, uwaga osoby przebywające za granicą RP dokonujące opłaty powinny poprzedzić podany nr rachunku bankowego ciągiem liter GBWCPLPP,

przy uiszczaniu opłaty w Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim nie jest pobierana prowizja.

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego decyzji odmownej wydania odpisu przysługuje odwołanie do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. 

 

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego,
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, - Konwencja Nr 16 z dnia 16 września 1976 r. dotycząca wydania wielojęzycznych odpisów skróconych aktu stanu cywilnego
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
- ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.Załączniki:

wniosek o odpis aktu stanu cywilnego
wniosek o odpis aktu stanu cywilnego