W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Obwieszczenie PR.062.1.8.2021

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy PR.062.1.8.2021
Typ sprawy Ochrona środowiska
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa, pn. „Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Pruszcz Gdański do 2030”

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zmianami),

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego,

podaje do publicznej wiadomości informację o:

  1. przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Pruszcz Gdański do 2030”;
  2. możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją przedmiotowej sprawy, wymagającą udziału społeczeństwa, tj. treścią dokumentu projektu Planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko tego Planu;
  3. możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia, tj. do dnia 21 października 2021 r.

 

Zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa poprzez:

- publiczne wyłożenie dokumentacji do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20, pokój nr 27, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu;

- ogłoszenie informacji przez obwieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Pruszcz Gdański: https://bip.pruszcz-gdanski.pl/ wraz z niezbędną dokumentacją przedmiotowej sprawy;

- ogłoszenie informacji przez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Pruszcz Gdański;

- ogłoszenie informacji przez obwieszczenie w prasie lokalnej.

 

Zgodnie z art. 40 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

- w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20,  83-000 Pruszcz Gdański;

- ustnie do protokołu;

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: planowanie@pruszcz-gdanski.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków wniesionych w ramach przeprowadzonej procedury z udziałem społeczeństwa jest Burmistrz Pruszcza Gdańskiego. Zgodnie z art. 41 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego

 / - / Janusz Wróbel

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informuję, iż:
1.         Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Pruszcza Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Grunwaldzkiej 20, który reprezentuje Gminę Miejską Pruszcz Gdański i jest kierownikiem Urzędu Miasta Pruszcz Gdański.
2.         Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: iod@pruszcz-gdanski.pl
3.         Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa, pn. „Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Pruszcz Gdański do 2030” na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zmianami)  – zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
4.         Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być w szczególności: 
- podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa,
- podmioty przetwarzające dane w imieniu urzędu, uczestniczące w wykonywaniu naszych czynności na podstawie umowy (np. podmiotom świadczącym nam usługi informatyczne, pomoc prawną, sporządzający projekt dokumentu).
5.         Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6.         Maksymalny okres przechowywania danych: wieczyście (kat. Archiwizacji A), na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 164).
7.         Posiada Pani/Pan, na zasadach art. 15 – 21 RODO, prawo:
- żądania dostępu do danych osobowych;
- prawo żądania sprostowania danych osobowych,
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych nie jest obowiązkowe, w związku tym, jeśli dobrowolnie poda Pani/Pan swoje dane osobowe, to przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych nie wpływa na przebieg i wynik postępowań dotyczących sporządzania dokumentów planistycznych.
8.         W przypadku gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 

 

 

Załączniki

Obwieszczenie pdf, 228 kB

Powiadom znajomego