W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Dowód osobosty dla osoby powyżej 12 roku życia

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy dowód osobisty
Komórka odpowiedzialna Referat Spraw Obywatelskich

Nazwa:

Wydanie dowodu osobistego dla osoby powyżej 12 roku życia

Opis ogólny: 

Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic. Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej. Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.

Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 12 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty jego wydania.

Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 12 rok życia, od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców, jest ważny przez okres 12 miesięcy od daty jego wydania.

Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 12 roku życia, od której fizycznie ze względów medycznych nie można było pobrać odcisków palców dowód będzie ważny 10 lat od daty jego wydania.Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.

Wymagane dokumenty:


  1. wniosek o wydanie dowodu osobistego w formie papierowej,
  2. fotografia (kolorowa, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nie przekraczająca 2,5 MB, o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźne oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nie przesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami).
  3. dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy.
  4. JEŚLI WYMAGANE – dokument stwierdzający ustanowienie opiekunem prawym lub kuratorem nad osobą, które wniosek dotyczy.
  5. JEŚLI WYMAGANE – dokument stwierdzający niepełnosprawność osoby, której wniosek dotyczy.
  6. JEŚLI WYMAGANE – dokument stwierdzający przynależność do wspólnoty wyznaniowej osoby, której wniosek dotyczy.

Terminy i sposób załatwienia sprawy:

W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun lub kurator. Przy składaniu wniosku wymagana jest obecność osoby małoletniej oraz osoby ubezwłasnowolnionej.

Osoba małoletnia może złożyć wniosek samodzielnie nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.

O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowaną chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który po uprawdopodobnieniu przez wnioskodawcę zaistniałego przypadku zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwolą na przyjęcie tego wniosku. 

W przypadku, gdy złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w miejscu pobytu wnioskodawcy okaże się nieuzasadnione, odmawia się przyjęcia wniosku w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę oraz poucza się go o konieczności złożenia wniosku w siedzibie organu gminy.

Dowody osobiste wydawane są niezwłocznie po ich otrzymaniu z punktu drukującego tj. z Centrum Personalizacji w Warszawie.

Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek. Dowód osobisty wydany małoletniemu odbiera rodzic, opiekun lub kurator. Obecność osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej przy odbiorze dowodu osobistego jest obowiązkowa.

Odbioru dowodu osobistego można dokonać przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania czynności odbioru dowodu osobistego w przypadku gdy:

  1. wniosek o dowodów osobisty został złożony w miejscu pobytu osoby występującej o dowód osobisty,
  2. z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która powstała po dniu złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego*.
*Warunkiem wydania dowodu osobistego pełnomocnikowi legitymującemu się pełnomocnictwem szczególnym do odbioru dowodu osobistego jest powiadomienia organu gminy  przez wnioskodawcę o niemożności odbioru dowodu osobistego  z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która powstała po dniu złożenia wniosku 
o wydanie dowodu osobistego .

Gotowość odbioru dowodu osobistego można sprawdzić na stronie

https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-czy-dowod-osobisty-jest-gotowy

 

Miejsce i sposób składania dokumentów:

Urząd Miasta ul. Grunwaldzka 20, Referat Spraw Obywatelskich z


Brak możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną.Tryb odwoławczy:

W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Opłaty:

nie dotyczy:

Informacje dodatkowe:


Przy odbiorze dowodu osobistego należy posiadać przy sobie dotychczasowy dowód osobisty małoletniego lub w przypadku jego utraty inny dokument ze zdjęciem i zaświadczenie o utracie dowodu osobistego.Osoba odpowiedzialne za realizację zadania:

Oliwia Retecka, tel.: (58) 775-99-56Załączniki

Powiadom znajomego