W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2022

Dnia 10.11.2021 r. Rada Miasta Pruszcz Gdański na podstawie ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej w dalszej części sprawozdania Ustawą, podjęła Uchwałę Nr XXXIII/375/2021 w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Pruszcz Gdański z organizacjami pozarządowymi na rok 2022, zwany w dalszej części sprawozdania Programem.

Głównym celem Programu jest zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych miasta służących diagnozowaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców poprzez włączenie 
w ich realizację organizacji pozarządowych.

Program w perspektywie rocznej określa w szczególności: cele, zasady, zakres przedmiotowy i formy współpracy, a także obszary oraz priorytetowe zadania publiczne realizowane w ramach współpracy Miasta Pruszcz Gdański z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na jego terenie lub na rzecz jego mieszkańców.

Program określa również sposób jego realizacji, wysokość środków finansowych planowanych na realizację wskazanych zadań publicznych, informację o sposobie tworzenia Programu i przebiegu konsultacji oraz tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert składanych w ogłaszanych otwartych konkursach ofert.

Organizacje pozarządowe działające na terenie Pruszcza Gdańskiego biorąc aktywny udział w realizacji zadań społecznych, pobudzają zaangażowanie mieszkańców oraz przyczyniają się do ich integracji i kształtowania właściwych postaw społecznych w środowisku lokalnym.

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy, związane z tworzeniem Programu, zostały przeprowadzone w terminie od 11.10.2021 r. do 18.10.2021 r., zgodnie z uchwałą nr XLIX/480/2010 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 09.11.2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy.

W ramach konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga ani opinia. Informacja o wynikach konsultacji została opublikowana w formie odrębnego ogłoszenia na stronie internetowej miasta, zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie miasta odbywała się zarówno w formie finansowej, jak i pozafinansowej.

Współpraca o charakterze finansowym realizowana była w formie zlecania organizacjom pozarządowym zadań publicznych i udzielania dotacji na finansowanie, bądź dofinansowania ich realizacji. Zlecanie zadań publicznych odbywało się na podstawie otwartych konkursów ofert lub poprzez złożenie przez organizacje oferty uproszczonej. Ogłoszenia dotyczące konkursów zamieszczane były w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), na stronie internetowej miasta: www.pruszcz-gdanski.pl oraz na urzędowej tablicy ogłoszeń.

W celu opiniowania i wyboru najlepszych ofert przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego zostały powołane komisje konkursowe, w skład których weszli pracownicy Urzędu Miasta Pruszcz Gdański reprezentujący referaty merytorycznie związane z poszczególnymi zadaniami publicznymi, które były przedmiotem otwartych konkursów ofert.

Zgodnie z przyjętym Programem, oprócz finansowania i dofinansowywania realizacji zadań publicznych, organizacje pozarządowe wspierane były również w innych, pozafinansowych formach, m.in. poprzez:

  1. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków.
  2. Konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji pozarządowych.
  3. Realizację wspólnych projektów i inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej.
  4. Popularyzację i promocję działalności organizacji pozarządowych w mediach, na stronie internetowej www.pruszcz-gdanski.pl, a także na oficjalnym profilu Facebook Miasta Pruszcz Gdański. W 2022 r. Burmistrz Pruszcza Gdańskiego obejmował patronatem imprezy realizowane przez organizacje pozarządowe.
  5. Udostępnianie organizacjom ofert szkoleniowych poprzez publikację informacji w miejskim serwisie informacyjnym.

Szczegółowy opis przebiegu współpracy w 2022 roku zgodnego z Programem Współpracy Miasta Pruszcz Gdański z organizacjami pozarządowymi znajduje się w załączonym sprawozdaniu.

Załączniki

Powiadom znajomego