W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Informacja o przebiegu i wynikach konsultacji projektu programu współpracy Miasta Pruszcz Gdański z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

Konsultacje przeprowadzone zostały w dniach 6-14 października 2020 r. zgodnie z uchwałą Nr XLIX/480/2010 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określania szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Uwagi i opinie można było składać w formie pisemnej – w wersji papierowej bezpośrednio do Urzędu Miasta Pruszcz Gdański bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres urzad@pruszcz-gdanski.pl.

W ramach konsultacji wpłynęły uwagi od jednego podmiotu:
Centrum Wspierania Imigrantów i Imigrantek,
ul. Kosynierów 11/1; 80-866 Gdańsk

Uwagi podmiotu są następujące:

L.p.

Część dokumentu, którego dotyczy uwaga (rozdział, paragraf, ustęp, punkt)

Treść proponowanej uwagi

Uzasadnienie

1. 1.

§2 Cele programu podpunkt 2 Cele szczegółowe

1.Zwiększenie spójności i integracji społecznej.
2. Zwiększenia poczucia bezpieczeństwa społecznego poprzez niwelowanie barier komunikacyjnych.

„Niepokojącym zjawiskiem w Polsce jest spadek liczby osób w wieku produkcyjnym. Szacuje się, że w latach 2015-2020 ubędzie blisko 590 tys. osób(..) a w kolejnych latach proces ten jeszcze się nasili. Łącznie do 2030 r. zasoby pracy zmniejszą się o ponad 1,5 mln osób. ponad połowa pracodawców (50,5%) deklaruje, że ma problem ze znalezieniem odpowiednich pracowników. Jest to wynik o 17,6 punkta procentowego wyższy niż przed rokiem” (KERM) W produkcji aż 77,8% badanych firm ma niedobory kandydatów. Na dalszych miejscach handel (60%) i usługi (50,6%). Przy niskim bezrobociu, sposobem zaspokojenia potrzeb pracy są imigranci. Dlatego w krótkim czasie Polska stała się krajem o największej dynamice wzrostu liczby imigrantów. W ciągu 5 lat staliśmy się krajem z dodatnim saldem migracji. W 2017 roku przyjechało do pracy 1 100 000 imigrantów, co nas umiejscowiło na pierwszym miejscu na Świecie. Wyprzedziliśmy USA i Niemcy. Imigracja do Polski jest zjawiskiem młodym i dynamicznym.

Brakuje rozwiązań systemowych na poziomie krajowym w zakresie odpowiedzi na wyzwania związane z migracją, a więc ze zmieniająca się tkanką społeczną. W związku z tym dla zapewnienia spójności społecznej niezbędne jest podjęcie działań lokalnie, pobudzenie aktywności społecznej w zakresie inicjatyw integracyjnych.

Uwagi nie uwzględnia się. Zaproponowane w projekcie Programu współpracy Miasta Pruszcz Gdański a organizacjami pozarządowymi na rok 2021 cele nie wykluczają działań zwiększających aktywność społeczną w zakresie inicjatyw integracyjnych, zatem nie ma potrzeby rozbudowywania tego punktu.

2.

§4 pkt 2.podpunkt1

2.1.3. Pomocy rodzinom i osobom nie będących obywatelami polskimi w trudnej sytuacji życiowej;

2.1.4. Działalności na rzecz integracji zawodowej i społecznej cudzoziemców w pierwszych latach osiedlenia się w społeczności lokalnej;

Imigracja w Polsce jest zjawiskiem bardzo młodym w kontekście zmiany społecznej. Od 5 lat przyjeżdżają głownie osoby młode, w wieku produkcyjnym w celu podjęcia pracy. Obecnie profil imigranta ulega zmianie, z krótkoterminowego, rotującego, wracający do kraju pochodzenia, w razie kłopotów zdrowotnych, z pracą, itd. na imigranta, który zmienia kraj zamieszkania. W związku z tym pojawia się całe spektrum problemów. Przy czym z większości usług pomocy społecznej imigranci są wykluczeni. Niezbędne jest wsparcie inicjatyw oddolnych w tym zakresie a w szczególności w pierwszych latach zamieszkania, kiedy imigranci nie orientują się w polskim systemie pomocowym oraz nie mają jeszcze prawa do pobytu stałego.

Uwagi nie uwzględnia się. Zadania z zakresu pomocy społecznej gmina realizuje przy pomocy utworzonej do tego celu jednostki - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim. Działalności na rzecz integracji zawodowej i społecznej cudzoziemców jest zadaniem powiatu.

3.

§4 pkt 2. podpunkt 2

2.2.2.Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży połączonej z kursami nauki i doskonalenia znajomości języka polskiego;

promocji i organizacji młodzieżowego wolontariatu na rzecz integracji rówieśników z doświadczeniem migracyjnym;

2.2.3.Upowszechnianie i ochronę praw dziecka z doświadczeniem migracyjnym.

Dzieci i młodzież w Polsce w pierwszych latach nauki osiąga gorsze wyniki nauczania niż wskazywałby na to jej potencjał intelektualny. Wynika to w dużej mierze z trudności językowych i braku wsparcia ze strony rodziców, którzy także słabo znają język polski.

Nauka języka jest nie wystarczająca, konieczne są różnorodne formy poznawania języka polskiego, po to, żeby nie gubić potencjału i talentów.

Dziecko z doświadczeniem migracyjnym, zarówno cudzoziemskie jak i reimigranckie ma specyficzne potrzeby i prawa, opisane w między innymi w ustawie oświatowej. Znajomość tych praw jest nikła zarówno w społeczności przyjmującej jak i wśród imigrantów i reimigrantów. (diagnoza 3 kroki do integracji 2018)

Uwagi nie uwzględnia się. Pkt 2 podpunkt 2 nie wyklucza realizacji działań wymienionych w uwadze.

4.

§4 pkt 3. podpunkt 4

3.4 Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki; w tym w szczególności integrujących cudzoziemców form aktywności fizycznej i turystycznej;

Czynnikiem uruchamiającym proces jest poznanie języka społeczności i kultury kraju osiedlenia. Sprzyjają tym procesom nie tylko formalne formy edukacyjne, a także osobiste interakcje mieszkańców oraz korzystanie przez imigrantów z usług, wydarzeń organizowanych dla mieszkańców. Barierą korzystania jest niepewność czy usługa jest także dla nich, czy zaproszenie dotyczyć osób nie będących obywatelami polskimi oraz niepełne zrozumienie komunikatu.

Uwagi nie uwzględnia się. Pkt 3 podpunkt 3 nie wyklucza realizacji działań wymienionych w uwadze.

5.

§4 pkt 2. podpunkt 5

2.5 Udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa

2.5.1. Udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej cudzoziemcom oraz zwiększania świadomości na temat obowiązująco w Polsce prawa, w tym w szczególności zasad legalizacji pobytu i pracy;

2.5.2.Udzielania cudzoziemcom nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

Przepisy dotyczące osób nieposiadających obywatelstwa polskiego dotyczące legalizacji pracy oraz pobytu, świadczeń, ubezpieczeń są bardzo skomplikowane przy jednoczesnym braku punktów informacyjno-doradczych, z możliwością udzielania informacji w języku zrozumiałym dla klienta. Z tego powodu takie usługi realizowane są w szarej strefie, z pominięciem sytemu podatkowego i często są sposobem na wyłudzenia od imigrantów.

Ponadto imigranci mają większe potrzeby dostępu do informacji na temat działalności polskich instytucji.

Uwagi nie uwzględnia się. Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej realizowane jest przez powiat. Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa w powiecie gdańskim dostępna jest w BIP https://bip.pruszcz-gdanski.pl/artykul/457/9064/nieodplatna-pomoc-prawna-na-terenie-miasta-pruszcz-gdanski.

6.

§4 pkt 2. podpunkt 6

2.6.Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w zakresie zwiększenia ich potencjału integrującego;

2.6.1. Budowanie lokalnych sieci wsparcia i integracji cudzoziemców w obszarze edukacji, włączenia społecznego, kultury, sportu czy rynku pracy;

Brakuje rozwiązań systemowych na poziomie krajowym w zakresie odpowiedzi na wyzwania związane z migracją, a więc ze zmieniająca się tkanką społeczną. W związku z tym dla zapewnienia spójności społecznej niezbędne jest podjęcie działań lokalnie, zaangażowanie różnorodnych aktorów, pobudzenie aktywności społecznej w zakresie inicjatyw integracyjnych.

Uwagi nie uwzględnia się. Działalności na rzecz integracji zawodowej i społecznej cudzoziemców jest zadaniem powiatu.

7.

§4. Punkt 2. podpunkt 7

2.7. Działalności na rzecz integracji cudzoziemców;

Brakuje rozwiązań systemowych na poziomie krajowym w zakresie odpowiedzi na wyzwania związane z migracją, a więc ze zmieniająca się tkanką społeczną. W związku z tym dla zapewnienia spójności społecznej niezbędne jest podjęcie działań lokalnie, zaangażowanie różnorodnych aktorów, pobudzenie aktywności społecznej w zakresie inicjatyw integracyjnych.

Uwagi nie uwzględnia się. Działalności na rzecz integracji zawodowej i społecznej cudzoziemców jest zadaniem powiatu.

8.

§4.punkt 2. podpunkt 8

2.8. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

2.8.1.Organizacji kursów i innych form nuczania języka polskiego dla dzieci i dorosłych oraz rodzinnych kursów języka polskiego;

2.8.2.Wsparcie nauczycieli w uzyskiwaniu specjalizacji glottodydaktycznej;

W badaniach socjologicznych wskazuje się na jeden podstawowy czynnik integracji „postawa społeczeństwa przyjmującego”, w tym jako czynnik uruchamiający proces „umożliwienie nauki języka społeczności przyjmującej” (Coleman J. Foundations of Social Theory, Biernath M. Różnorodność integracji – jej wymiary i mechanizmy, Budyta-Budzyńska M. Socjologia narodu i konfliktów etnicznych). Niezbędne jest umożliwienie nauki języka społeczności przyjmującej nowym mieszkańcom i jednocześnie wsparcie przygotowania kadr do nauczania języka polskiego jako obcego. Wsparcie przygotowania

Uwagi nie uwzględnia się. Zadaniem własnym gminy jest edukacja publiczna na poziomie kształcenia w przedszkolach oraz szkołach podstawowych. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli finansowane jest ze środków planowanych corocznie w budżetach szkół i przedszkoli.

9.

§4.punkt 2. podpunkt 9

2.9.Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym w szczególności upowszechniania lokalnej kultury, sztuki i dziedzictwa nowym mieszkańcom;

Czynnikiem uruchamiającym proces jest poznanie języka społeczności przyjmującej, a następnym i równoległym procesem wspierającym proces integracji jest poznanie kultury kraju osiedlenia.

Uwagi nie uwzględnia się. Gmina realizuje zadanie poprzez samorządowe instytucje kultury.

10.

§4.punkt 2. podpunkt 10

2.10.Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji poprzez tworzenie bezpiecznych punktów zgłaszania aktów dyskryminacji i nietolerancji; 

Do dyskryminacji dochodzi nie tylko, gdy brakuje obiektywnego uzasadnienia różnicy traktowania osób będących w takiej samej sytuacji, ale także wtedy gdy pozornie neutralne warunki, kryteria lub praktyki, stosowane są na równi wobec wszystkich, lecz w sposób szczególny dotykają pewną grupę społeczną.

wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 września 2011 r. (sygn. akt I ACa 300/11).

Z takimi praktykami na co dzień spotykają się imigranci w Urzędzie Wojewódzkim, gdzie łamie się zapisy KPA, na policji gdzie kwalifikuje się pobicie z powodów etnicznych jako bójkę, bądź nie zapewnia tłumacza w przesłuchaniu oraz Zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności, żądających stałego pobytu zamiast oświadczenia o zamiarze stałego przebywania. Zbieranie informacji o takich praktykach/zajściach jest niezbędne dla poprawy jakości usług publicznych i ochrony praw człowieka.

Uwagi nie uwzględnia się. Nie widzimy możliwości realizacji podobnego działania z uwagi na fakt, że nie jest to zadanie własne gminy.

11.

§4.punkt 2. podpunkt 11

2.11.Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

Definicja wykluczenia społecznego jako: „Brak lub ograniczenie możliwości uczestnictwa, wpływu i korzystania z podstawowych instytucji publicznych i rynków, które powinny być dostępne dla wszystkich (Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski, 2003, s. 23). Wskazuje na wielowymiarowość wykluczenia społecznego imigrantów i obszarów zagrożenia wykluczeniem. Głównymi są czynniki kulturowe wynikające z odmiennych wzorców, obyczajów, wartości i przekonań religijnych i etnicznych oraz dostępu do rynku pracy.

Niezbędne jest podjęcie pilnych działań w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i jego następstwom.

Uwagi nie uwzględnia się. Działalności na rzecz integracji zawodowej i społecznej cudzoziemców jest zadaniem powiatu.

Powiadom znajomego