W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

PROTOKÓŁ dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Skrzyżowanie ulic Obrońców Westerplatte i NSZZ Solidarność” – obejmującego obszar ograniczony od wschodu ul. Obrońców Westerplatte, od południa ul. NSZZ Solidarność oraz w prognozie oddziaływania na środowisko.

PR.6721.4.13.2022Protokół sporządzony w dniu 08 września 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Pruszczu Gdańskim, ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański przez Marzenę Piepiórka – Starszego Inspektora w Referacie Planowania i Rozwoju Urzędu Miasta Pruszcz Gdański.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z  2023 r.  poz. 977) w dniu  08 września 2023 r. o godz.15 00 przeprowadzono dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Skrzyżowanie ulic Obrońców Westerplatte i NSZZ Solidarność”.

I. Głos w dyskusji zabrali:

- na dyskusję nie stawiły się żadne zainteresowane strony.

II. Uwagi zgłoszone w trakcie dyskusji:

 - nie było

 III. Informacja o sposobie spełnienia wymogów zawartych w art. 8d ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku przeprowadzenia dyskusji publicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość:

 - dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami przeprowadzono w siedzibie Urzędu Miasta Pruszcz Gdański, w sposób umożliwiający zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag.

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony. 

Pruszcz Gdański, dnia 08 września 2023 r. 

 

 

Starszy Inspektor
/-/ Marzena Piepiórka

.........................................................

podpis osoby sporządzającej protokół

 

 

z up. Burmistrza
/-/ Radosław Klaczkowski
Zastępca Burmistrza
ds. komunalnych
...........................................                
podpis Burmistrza Pruszcza Gdańskiego

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  (dalej: RODO) informuję, iż:
1.          Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Pruszcza Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Grunwaldzkiej 20, który reprezentuje Gminę Miejską Pruszcz Gdański i jest kierownikiem Urzędu Miasta Pruszcz Gdański.
2.          Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: iod@pruszcz-gdanski.pl
3.          Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z procedurą planistyczną dotycząca sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta  Pruszcz Gdański „Skrzyżowanie ulic Obrońców Westerplatte i NSZZ Solidarność” na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 977) – zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO. 
4.          Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być w szczególności: 
- podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa,
- podmioty przetwarzające dane w imieniu urzędu, uczestniczące w wykonywaniu naszych czynności na podstawie umowy (np. podmiotom świadczącym nam usługi informatyczne, pomoc prawną, sporządzający projekt planu miejscowego).
5.          Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6.          Pani/Pana dane osobowe będą częściowo przetwarzane w sposób zautomatyzowany ale nie będą podlegały profilowaniu.
7.          Maksymalny okres przechowywania danych: wieczyście (kat. Archiwizacji A), na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 164).
8.          Posiada Pani/Pan, na zasadach art. 15 – 21 RODO, prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych nie wpływa na przebieg i wynik postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych.
9.          Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.
10.       Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie wniosku/uwagi bez rozpatrzenia.

 

Załączniki

Powiadom znajomego