W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Rekrutacja uzupełniająca do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Pruszczu Gdańskim na rok szkolny 2021/2022

Zasady prowadzenia uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
1. W uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział zamieszkałe w Pruszczu Gdańskim dzieci 3-, 4-, 5-, 6- letnie (urodzone w latach 2018-2015) oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.
2. Terminy uzupełniającego postępowania określa załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 16/2021 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 22 stycznia 2021 r. (https://bip.pruszcz-gdanski.pl/zarzadzenie/10093/zarzadzenie-nr-16-2021).
3. Uzupełniające postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca jest prowadzone do następujących publicznych przedszkoli/szkół:
  • oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Pruszczu Gdańskim przy ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 1 (zorganizowane w budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 30 oraz przy ul. Żwirki i Wigury 8),
  • oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Jana Kasprowicza 16 (zorganizowane w budynku przy ul. Jana Kochanowskiego 8),
  • Przedszkole Publiczne „Nad Rzeczką” w Pruszczu Gdańskim przy ul. Podkomorzego 20,
  • Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojciecha Kossaka 15,
  • Przedszkole Publiczne „Czwóreczka” w Pruszczu Gdańskim przy ul. Jana Kasprowicza 25,
  • Przedszkole Publiczne „Geniusz” w Pruszczu Gdańskim przy ul. Obrońców Wybrzeża 31;
4. Uzupełniające postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem Elektronicznego systemu rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, dostępnego na stronie formico.pl, na WNIOSEK rodzica, w którym wskazuje wybrane przez siebie przedszkola/szkoły w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych, adresowany i składany do dyrektora przedszkola/szkoły pierwszego wyboru. Rodzic może wybrać maksymalnie trzy przedszkola/szkoły.

5. Wypełniony w systemie informatycznym wniosek powinien być następnie wydrukowany i, po podpisaniu, dostarczony wyłącznie do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru.
6. Wraz z wnioskiem do placówki pierwszego wyboru należy dostarczyć wszystkie niezbędne załączniki (dokumenty i oświadczenia) potwierdzające spełnianie zaznaczonych we wniosku kryteriów.
7. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe).
8. Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola/szkoły pierwszego wyboru lub upoważniony pracownik przedszkola/szkoły.
9. Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
  • żądać od rodziców przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
  • zwrócić się do Burmistrza Pruszcza Gdańskiego o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach; w tym celu Burmistrz korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji; może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (do wywiadu stosuje się przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci); o wynikach weryfikacji oświadczeń Burmistrz informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
Uwaga! W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone.
10. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć:
  • w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, tzw. KRYTERIA USTAWOWE (wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą).
  • w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę tzw. kryteria lokalne, określone w uchwale Nr II/16/2018 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański (http://www.e-bip.pl/Start/51/ActDetails/147776).
11. Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej   wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
12. Rodzic kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia do jednego z wybranych przedszkoli, w przypadku chęci skorzystania z tego miejsca, składa następnie pisemne oświadczenie woli przyjęcia w przedszkolu/szkole, do której kandydat został zakwalifikowany.
13. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do przedszkola/szkoły jeżeli został zakwalifikowany do przyjęcia i rodzic potwierdził pisemnie wolę przyjęcia,  a następnie komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/szkoły.
14. Rodzic kandydata, który nie został przyjęty może:
  • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola, w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
  • wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
15. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane