W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Pruszczu Gdańskim na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Pruszczu Gdańskim na rok szkolny 2022/2023

Zasady prowadzenia uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.):

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział zamieszkałe w Pruszczu Gdańskim dzieci 3-, 4-, 5-, 6- letnie (urodzone w latach 2019-2016) oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.
 2. W pierwszym postępowaniu rekrutacyjnym o miejsce w przedszkolu bądź w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej nie mogą ubiegać się Rodzice dzieci zamieszkałych poza Pruszczem Gdańskim.
 3. Terminy postępowania rekrutacyjnego określa załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 9/2022 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 14 stycznia 2022 r. https://bip.pruszcz-gdanski.pl/zarzadzenie/10886/zarzadzenie-nr-9-2022 .
 4. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca jest prowadzone do następujących przedszkoli/szkół:
  1) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Pruszczu Gdańskim (zorganizowane w budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 30, tel. 58-682-33-54 oraz przy ul. Żwirki i Wigury 8, tel. 882-180-747),
  2) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Pruszczu Gdańskim (zorganizowane w budynku przy ul. Tysiąclecia 3, tel. 607-384-240 oraz przy ul. Tysiąclecia 3, tel. 58-682-35-14),
  3) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Matejki w Pruszczu Gdańskim przy ul. Jana Matejki 1, tel. 58-682-29-53,
  4) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Jana Kasprowicza 16 (zorganizowane w budynku przy ul. Jana Kasprowicza 16 oraz ul. Jana Kochanowskiego 8, tel. 58-682-35-75),
  5) Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Pruszczu Gdańskim przy ul. Niepodległości 10, tel. 58-682-35-38,
  6) Przedszkole Publiczne „Nad Rzeczką” w Pruszczu Gdańskim przy ul. Podkomorzego 20, tel. 506-771-071,
  7) Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojciecha Kossaka 15, tel. 797-743-500,
  8) Przedszkole Publiczne „Czwóreczka” w Pruszczu Gdańskim przy ul. Jana Kasprowicza 25, tel. 500-045-588,
  9) Przedszkole Publiczne „Geniusz” w Pruszczu Gdańskim przy ul. Obrońców Wybrzeża 31, tel. 502-186-711.
 5. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem Elektronicznego systemu rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, dostępnego na stronie formico.pl, na WNIOSEK rodzica, w którym wskazuje wybrane przez siebie przedszkola/szkoły w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych, adresowany i składany do dyrektora przedszkola/szkoły pierwszego wyboru. Rodzic może wybrać maksymalnie trzy przedszkola/szkoły.
 6. Wypełniony w systemie informatycznym wniosek powinien być następnie wydrukowany i, po podpisaniu, złożony w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.
 7. Wraz z wnioskiem do placówki pierwszego wyboru należy dostarczyć wszystkie niezbędne załączniki (dokumenty i oświadczenia) potwierdzające spełnianie zaznaczonych we wniosku kryteriów.
 8. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe).

  Uwaga! W przypadku wybrania przez rodzica więcej niż jednego przedszkola/szkoły złożenie wniosku do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru jest równoznaczne ze złożeniem tego wniosku do wymienionych w tym wniosku przedszkoli/szkół kolejnego wyboru.
 9. Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola/szkoły pierwszego wyboru lub upoważniony pracownik przedszkola/szkoły.
 10. Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora w każdym przedszkolu/szkole, wskazanym we wniosku. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
  1) żądać od rodziców przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
  2) zwrócić się do Burmistrza Pruszcza Gdańskiego o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach; w tym celu Burmistrz korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji; może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (do wywiadu stosuje się przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci); o wynikach weryfikacji oświadczeń Burmistrz informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 11. W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone.
 12. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć:
  1) w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, tzw. KRYTERIA USTAWOWE (wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą).
  2) w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale Nr II/16/2018 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański (http://www.e-bip.pl/Start/51/ActDetails/147776) tzw. KRYTERIA LOKALNE.
 13. Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej   wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 14. Rodzic kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia składa następnie pisemne oświadczenie woli przyjęcia do WYBRANEGO przedszkola/szkoły.
 15. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do przedszkola/szkoły jeżeli został zakwalifikowany do przyjęcia i rodzic potwierdził pisemnie wolę przyjęcia i podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/szkoły.
 16. Rodzic kandydata, który nie został przyjęty może:
  1) wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola, w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
  2) wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

  Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Powiadom znajomego