W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona. Przepisów ustawy nie stosuje się do informacji sektora publicznego, których udostępnianie lub przekazanie zostało uzależnione od wykazania przez użytkowników interesu prawnego lub faktycznego na podstawie odrębnych przepisów.

Zasady udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w celu ich ponownego wykorzystywania

I. Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

 1. udostępniona w systemie teleinformatycznym Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, w szczególności na stronie Biuletynu Informacji Publicznej lub zamieszczona w miejskich serwisach internetowych;
 2. udostępniona w inny sposób niż w systemie teleinformatycznym Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański (np. zawarta we wprowadzonych do obrotu nośnikach lub wyemitowana przez inne źródło informacji, w formie wywieszenia lub wyłożenia w miejscach ogólnie dostępnych,  m.in. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Pruszcz Gdański, wstęp na posiedzenie Rady Miasta oraz przez dostęp do materiałów dokumentujących te posiedzenia);
 3. przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

II. Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:

 • Dla Informacji sektora publicznego udostępnianych w systemie teleinformatycznym Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański:

Jeśli dla danej informacji sektora publicznego, udostępnionej w powyższy sposób, nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące ponownie te informacje, są zobowiązane do:

 1. poinformowania o źródle (np.: adresie www BIP podmiotu, adresie www innego źródła udostępniającego informację, wskazaniu nośnika lub źródła emisji), czasie wytworzenia i pozyskania informacji sektora publicznego od Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański;
 2. informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej;
 3. podania zakresu odpowiedzialności Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za udostępniane lub przekazywane informacje, w szczególności za dostępność, poprawność, aktualność, kompletność lub jakość udostępnianych lub przekazywanych informacji.
 • Dla informacji sektora publicznego udostępnianych na wniosek:

Gmina Miejska Pruszcz Gdański może złożyć ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie odrębnie dla każdego wniosku i przekazać ją wnioskodawcy. Zgodnie z art. 12 ww. ustawy – warunki ponownego wykorzystywania określone przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański w odniesieniu do informacji sektora publicznego udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej podmiotu zobowiązanego lub w portalu danych stanowią ofertę zawierającą te warunki. Warunki ponownego wykorzystywania określone przez podmiot zobowiązany w odniesieniu do informacji sektora publicznego udostępnianych w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej lub informacja o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, jeżeli zostały ustalone, stanowią ofertę zawierającą te warunki lub informację.


III. Opłaty:

Informacje udostępnia się lub przekazuje w celu ponownego wykorzystania bezpłatnie, chyba że przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanej we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Do kosztów wpływających na ustalenie opłaty zalicza się koszty związane z przygotowaniem i przekazaniem informacji sektora publicznego w sposób i formie określonych w ofercie oraz związane z wpływem innych czynników, jakie będą brane pod uwagę przy wnioskach nietypowych w rozumieniu art. 17 ust. 2 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, a w szczególności:

  • koszty materiałów wykorzystanych do sporządzenia wydruków i kserokopii;
  • koszty elektronicznych nośników danych;
  • czas i koszty pracy dodatkowej związanej z przygotowaniem lub przekazaniem informacji sektora publicznego w sposób i formie określonych w ofercie (np. koszty przesyłki).

Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

IV. Tryb wnioskowy udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania

Udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, w przypadkach gdy:

  • informacja sektora publicznego nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium informacji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 2176 z póź. zm.), albo
  • informacja sektora publicznego została udostępniona w inny sposób, niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat, albo
  • wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację sektora publicznego na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone, albo
  • informacja sektora publicznego została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wniosek o udostępnienie informacji sektora publicznego winien zawierać:

  • Nazwę podmiotu zobowiązanego – nazwę podmiotu będącego dysponentem informacji sektora publicznego;
  • informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
  • wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
  • wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
  • wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;
  • wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym.

Wniosek można złożyć w postaci papierowej albo elektronicznej.

V. Termin rozpatrzenia wniosku:

 • Wniosek rozpatruje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, w tym terminie wnioskodawca zostaje zawiadomiony o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzony zostanie wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.
 • W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 • Jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, Gmina Miejska Pruszcz Gdański może złożyć ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.


VI. Informacja o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz o prawie do sprzeciwu:

 1. Burmistrz Pruszcza Gdańskiego w drodze decyzji administracyjnej, odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 6 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
 2. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, lub wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji sektora publicznego albo zawiadomić o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. W przypadku otrzymania sprzeciwu Burmistrz Pruszcza Gdańskiego, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub o wysokości opłat.
 3. Do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub o wysokości opłat, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.) z tym, że:
  • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
  • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

VI. Umowy o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego zawarte z Gminą Miejską Pruszcz Gdański

Gmina Miejska Pruszcz Gdański  nie zawarła umów o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego.

VII. Zasady odpowiedzialności Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański

Gmina  Miejska Pruszcz Gdański nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. szkody spowodowane pozyskaniem informacji sektora publicznego lub ponownym wykorzystywaniem informacji sektora publicznego, zamieszczonej na stronach Biuletynu Informacji Publicznej lub w innym miejskim serwisie internetowym, udostępnianej na wniosek lub pozyskanej w inny sposób, wykorzystywanej ponownie z naruszeniem warunków udostępniania lub ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego;
 2. szkody spowodowane przez dalsze udostępnienie informacji sektora publicznego przez podmioty ponownie ją wykorzystujące z naruszeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym dalsze udostępnianie informacji sektora publicznego z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę m.in. przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie informacji niejawnych itd.

Powiadom znajomego