W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Porządek obrad LVI sesji zwyczajnej Rady Miasta Pruszcz Gdański

P o r z ą d e k    o b r a d:

 

1. Sprawy regulaminowe:

  • przedstawienie porządku obrad,
    przyjęcie protokołu LIV zwyczajnej sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański,
  • przyjęcie protokołu LV nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański.

2. Interpelacje i zapytania radnych.

3. Informacja Burmistrza Pruszcza Gdańskiego o pracy między sesjami Rady Miasta Pruszcz Gdański.

4. Sprawozdanie pn.: „Ocena zasobów pomocy społecznej za 2022 rok dla miasta Pruszcz Gdański w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej” – sporządzone według wytycznych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2022 wraz z potrzebami związanymi z realizacją zadań.

6. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2022 wraz z potrzebami w zakresie pomocy społecznej na rok 2023.

7. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Pruszcz Gdański z organizacjami pozarządowymi w roku 2022.

8. Wotum zaufania dla Burmistrza Pruszcza Gdańskiego za rok 2022:

1)  przedstawienie Raportu o stanie miasta Pruszcz Gdański za rok 2022.

2)  debata nad Raportem o stanie miasta,

3)  podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Pruszcza Gdańskiego za rok 2022.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2022:

1) przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2022.

2) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

3) przedstawienie uchwały Nr 055/g122/R/II/23 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

4) rozpatrzenie przez Radę Miasta Pruszcz Gdański sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2022 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2022 oraz przedstawienie stanowisk komisji stałych Rady Miasta Pruszcz Gdański w tej sprawie – dyskusja,

5)  podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2022.

10.  Absolutorium dla Burmistrza Pruszcza Gdańskiego za rok 2022:

1)  przedstawienie wniosku Nr 4/2023 Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Pruszcza Gdańskiego za 2022 rok .

2)  przedstawienie uchwały Nr 072/g122/A/IV/23 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 4 maja 2023 r. opiniującej pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Pruszcz Gdański w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pruszcza Gdańskiego z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.

3) dyskusja Rady Miasta Pruszcz Gdański nad udzieleniem absolutorium dla Burmistrza Pruszcza Gdańskiego za rok 2022,

4) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pruszcza Gdańskiego za rok 2022.

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. Wyboru Ławników.

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania radnych Rady Miasta Pruszcz Gdański jako członków Zespołu ds. budżetu obywatelskiego.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy pomiędzy ukraińskim miastem Kupiańsk a miastem Pruszcz Gdański – ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.

14. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2023 – 2037.

17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański.

18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański.

19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim.

20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim.

21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad przekazywania w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.

22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych w Pruszczu Gdańskim.

23. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański z Gminą Miasta Gdańsk w realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa kolektora tłocznego Radunia”.

24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych w formie przetargu ustnego nieograniczonego stanowiących własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański (dot. działek nr 2/19 i nr 1/13 obr. 8).

25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych w formie przetargu ustnego nieograniczonego stanowiących własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański (dot. działki nr 28/35 obr. 5 i działki nr 1/55 obr. 1).

26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej w formie przetargu ustnego nieograniczonego stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański (dot. działki nr 13/14 obr. 14).

27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych w formie przetargu ustnego nieograniczonego stanowiących własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański (dot. działek nr 319/15 i nr 319/16 obr. 16).

28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych w formie przetargu ustnego nieograniczonego stanowiących własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański (dot. działek nr 57/48, nr 57/52, nr 57/54, nr 57/58 obr. 7).

29.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych w formie przetargu ustnego nieograniczonego stanowiących własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański (dot. działek nr 150/19 i nr 150/20 obr. 15).
ds. komunalnych.

30. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych w formie przetargu ustnego nieograniczonego stanowiących własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański (dot. działek nr 150/13, nr 150/16 i nr 150/17 obr. 15).

31. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych w formie przetargu ustnego nieograniczonego stanowiących własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański (dot. działek nr 150/14 i nr 150/15 obr. 15).

32. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański (dot. działki nr 3/26 obr. 9).

33. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w trybie bezprzetargowym (dot. działek nr 337/1, nr 337/2 i nr 337/3 obr. 16).

34. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w trybie bezprzetargowym (dot. działki nr 47/4 obr. 14).

35. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

36. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański.

37. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańca Pruszcza Gdańskiego.

38. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącej Rady Miasta.

39. Wolne wnioski.


Powiadom znajomego