Zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 3 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXI/272/2020 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego na rok 2022 (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2020 r. poz. 5628) ogłaszam nabór mieszkańców Pruszcza Gdańskiego do pracy w Zespole ds. budżetu obywatelskiego.
  1. Zgłoszenia mieszkańców do pracy w Zespole ds. budżetu obywatelskiego należy składać do dnia 26 marca 2021 r.
  2. Mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego zainteresowani pracą składają oświadczenia dotyczące wyrażenia woli pracy w Zespole ds. budżetu obywatelskiego przy ocenie zgłoszonych projektów do budżetu obywatelskiego.
  3. Zgłoszenia mieszkańców Pruszcza Gdańskiego dokonuje się na formularzu, którego wzór dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Pruszcz Gdański.
  4. Zgłoszenia mieszkańców Pruszcza Gdańskiego należy składać do dnia 26 marca 2021 r. bezpośrednio w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Pruszcz Gdański lub zeskanowane oświadczenie można przesłać drogą elektroniczną na adres: bo@pruszcz-gdanski.pl.
  5. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
  6. Zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 3 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXI/272/2020 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego na rok 2022 – do Zespołu ds. budżetu obywatelskiego wchodzi dwóch przedstawicieli mieszkańców Pruszcza Gdańskiego. W przypadku większej liczby zgłoszeń zostanie przeprowadzone publiczne losowanie.
  7. Informacja o miejscu, dacie i godzinie losowania zostanie podana do publicznej wiadomości co najmniej na dwa dni przed losowaniem, poprzez wywieszenie zawiadomienia na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz na tablicy ogłoszeń.
  8. Członkowie Zespołu swoją pracę wykonują nieodpłatnie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: +48 58 775 99 38.

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego
/ - / Janusz WróbelZałączniki:

Oświadczenie mieszkańca