Nazwa sprawy:
Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Wymagane dokumenty:
Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Załączniki (druki wniosków, formularze itp.) (tu umieszczamy spis, formularze w wersji elektronicznej załączamy do karty):
Zgłoszenie zamiaru uiszczenia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Procedura składania wniosku przez Internet (linki, opis):
Formularz można złożyć również drogą elektroniczną, 
za pośrednictwem platformy ePUAP zgodnie z procedurą wysłania pisma ogólnego do Urzędu.

Termin i sposób załatwiania sprawy:
14 dni
Informacja o wysokości opłaty jednorazowej uwzględniająca wysokość przysługującej bonifikaty

Opłata skarbowa:
Nie podlega opłacie

Opłata administracyjna:
Nie podlega opłacie

Jednostka odpowiedzialna 
(nazwa referatu, adres, telefon(y) + wew., e-mail) :
Referat Planowania i Rozwoju 
ul. Grunwaldzka 20 
83-000 Pruszcz Gdański
tel. 58 775 99 48

Miejsce złożenia dokumentów (piętro, numer pokoju, telefon) :
Biuro podawcze Urzędu Miasta 
ul. Grunwaldzka 20, 
83-000 Pruszcz Gdański
parter budynku
lub elektroniczna skrzynka podawcza /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

Tryb odwoławczy:
Jeżeli właściciel nie zgadza się z wysokością opłaty jednorazowej lub wysokością kwoty należnej do zapłaty, może złożyć do właściwego organu, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia informacji, wniosek o ustalenie wysokości opłaty jednorazowej lub kwoty należnej do zapłaty w drodze decyzji.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Inne informacje, uwagi, wskazówki:
Po wniesieniu wszystkich opłat albo opłaty jednorazowej Burmistrz Pruszcza Gdańskiego wydaje z urzędu, w terminie 30 dni od dnia wniesienia opłat albo opłaty jednorazowej, zaświadczenie o wniesieniu opłat albo opłaty jednorazowej, które właściciel gruntu załącza do wniosku o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę. 

Osoba odpowiedzialna za realizację działania (imię, nazwisko, stanowisko, telefon + wew., email) info do użytku wew.:
Mirona Wierzbowska, Inspektor Referatu Planowania i Rozwoju, 58 775 99 46, wierzbowska@pruszcz-gdanski.pl
 Załączniki:

Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej
Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wysokość i okres pozostały do wnoszenia opłaty