Nazwa sprawy:
Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych i budynków jednorodzinnych na rzecz ich najemców 

Wymagane dokumenty:
1) Wniosek o wykup lokalu komunalnego
2) Umowa najmu

Załączniki (druki wniosków, formularze itp.) (tu umieszczamy spis, formularze w wersji elektronicznej załączamy do karty):
Wniosek o wykup lokalu komunalnego

Procedura składania wniosku przez Internet (linki, opis):
Formularz można złożyć również drogą elektroniczną, 
za pośrednictwem platformy ePUAP zgodnie z procedurą wysłania pisma ogólnego do Urzędu.

Termin i sposób załatwiania sprawy:
- ok. 6-ciu miesięcy,
- protokół uzgodnień,
- akt notarialny

Opłata skarbowa:
Nie podlega opłacie

Opłata administracyjna:
Nie podlega opłacie

Jednostka odpowiedzialna 
(nazwa referatu, adres, telefon(y) + wew., e-mail) :
Referat Planowania i Rozwoju 
ul. Grunwaldzka 20 
83-000 Pruszcz Gdański
tel. 58 775 99 48

Miejsce złożenia dokumentów (piętro, numer pokoju, telefon) :
Biuro podawcze Urzędu Miasta 
ul. Grunwaldzka 20, 
83-000 Pruszcz Gdański
parter budynku
lub elektroniczna skrzynka podawcza /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy

Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.65), 
2) Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z póź. zm.), 
3) Kodeks cywilny

Inne informacje, uwagi, wskazówki:
Uprawnionym do nabycia lokalu jest najemca (najemcy) lokalu, z którym umowa najmu została zawarta na czas nieoznaczony.

Sprzedaż lokali następuje za cenę odpowiadającą ich wartości rynkowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Od określonej ceny udzielane są bonifikaty.
 
Osoba odpowiedzialna za realizację działania (imię, nazwisko, stanowisko, telefon + wew., email) info do użytku wew.:
Mirona Wierzbowska, Inspektor Referatu Planowania i Rozwoju, 58 775 99 46, wierzbowska@pruszcz-gdanski.pl
 Załączniki:

Wniosek o wykup lokalu