W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Obwieszczenie/Ogłoszenie Burmistrza Pruszcza Gdańskiego o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta Pruszcz Gdański

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy PR.6721.2.1.2024
Typ sprawy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia

Pruszcz Gdański, dnia 23 maja 2024 r.


Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) 

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Pruszcz Gdański uchwały Nr II/16/2024 z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta Pruszcz Gdański.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu ogólnego. 
Zgodnie z art. 8g ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) wnioski do projektu planu ogólnego miasta Pruszcz Gdański składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na formularzu w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Pruszcz Gdański lub pocztą na adres: 83 - 000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20, na adres: urzad@pruszcz-gdanski.pl lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej e-puap: 5sl0jcb52x/SkrytkaESP w terminie od dnia 29 maja 2024 r. do dnia 28 czerwca 2024 r.
Wnioski do projektu planu ogólnego składa się na formularzu, którego wzór zastał określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2509) i jest dostępny:
-  na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/formularz-pisma-dotyczacego-aktu-planowania-przestrzennego
-  w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Pruszcz Gdański https://bip.pruszcz-gdanski.pl/artykuly/443/projekty-miejscowych-planow-zagospodarowania-przestrzennego
-  w Referacie Planowania i Rozwoju Urzędu Miasta Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 20, 83 – 000 Pruszcz Gdański.
Składający wnioski do projektu planu ogólnego podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.
Uchwała Nr II/16/2024 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Pruszcz Gdański.
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach  oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) 

zawiadamiam

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu ogólnego miasta Pruszcz Gdański (uchwała Nr II/16/2024 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 21 maja 2024 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego miasta Pruszcz Gdański) w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowiskowo wymienionego projektu planu.
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu planu ogólnego w terminie od dnia 29 maja 2024 r. do dnia 28 czerwca 2024 r.
Zgodnie z art. 40 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
1)    w formie pisemnej na adres: Urzędu Miasta Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański;
2)   ustnie do protokołu w Referacie Planowania i Rozwoju Urzędu Miasta Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański;
3)   za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) na adres e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej e-puap: 5sl0jcb52x/SkrytkaESP.
Uwaga lub wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 
Przedłożone wnioski i uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego. Wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
W trakcie całego okresu zbierania wniosków do projektu planu ogólnego możliwe będzie uzyskanie informacji na temat sporządzanego planu ogólnego w Referacie Planowania i Rozwoju Urzędu Miasta Pruszcz Gdański oraz pod nr telefonu: 58 775  99 13 (15).

Szczegółowe informacje o pracach nad projektem planu ogólnego miasta Pruszcz Gdański publikowane będą na stronie https://bip.pruszcz-gdanski.pl/artykuly/816/plan-ogolny.

 
z up. Burmistrza
/-/ Radosław Klaczkowski
Zastępca Burmistrza
ds. komunalnych

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informuję, iż:
1.        Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Pruszcza Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Grunwaldzkiej 20, który reprezentuje Gminę Miejską Pruszcz Gdański i jest kierownikiem Urzędu Miasta Pruszcz Gdański.
2.        Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: iod@pruszcz-gdanski.pl
3.        Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z procedurą planistyczną dotyczącą sporządzenia projektu planu ogólnego miasta Pruszcz Gdański na podstawie art. 13i ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) – zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO. 
4.        Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być w szczególności: 
- podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa,
- podmioty przetwarzające dane w imieniu urzędu, uczestniczące w wykonywaniu naszych czynności na podstawie umowy (np. podmiotom świadczącym nam usługi informatyczne, pomoc prawną, sporządzający projekt zmiany planu miejscowego).
5.        Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6.        Pani/Pana dane osobowe będą częściowo przetwarzane w sposób zautomatyzowany ale nie będą podlegały profilowaniu.
7.        Maksymalny okres przechowywania danych: wieczyście (kat. Archiwizacji A), na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 164).
8.        Posiada Pani/Pan, na zasadach art. 15 – 21 RODO prawo:
- żądania dostępu do danych osobowych; jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą prawo to przysługuje jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano  (art. 8a ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym),
- prawo żądania sprostowania danych osobowych,
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych nie wpływa na przebieg i wynik postepowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych.
9.        W przypadku gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO); ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10.         Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie wniosku/uwagi bez rozpatrzenia.

Załączniki

Powiadom znajomego