W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Ogłoszenie nr 6

Szczegóły
Przedmiot konkursu Wspieranie działalności klubów sportowych, realizujących zadania na rzecz rozwoju piłki nożnej na terenie Miasta Pruszcz Gdański w II półroczu 2023 r.
Znak sprawy Ogłoszenie nr 6
Termin składania ofert

                                           OGŁOSZENIE Nr 6

o otwartym konkursie projektów z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Pruszcz Gdański w 2023 roku 

 
Burmistrz Pruszcza Gdańskiego, działając na podstawie uchwały
Nr XI/133/2011 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Miasta Pruszcz Gdański oraz kontroli ich wykorzystania, mając na względzie cel publiczny z zakresu sportu, który Gmina Miejska Pruszcz Gdański zamierza osiągnąć poprzez:

1)  poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Miasta Pruszcz Gdański;
2)  zwiększenie dostępności mieszkańców Miasta Pruszcz Gdański do działalności sportowej;
3)  popularyzację uprawiania sportu dla podnoszenia sprawności fizycznej;
4)  propagowanie zdrowego stylu życia;
5)  poprawę kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach;
6)  zaspokajanie potrzeb mieszkańców Miasta Pruszcz Gdański poprzez integrację społeczną;
7)  pobudzanie kreatywności i wpływ na rozwój sportu na terenie Miasta Pruszcz Gdański;
8)  kreowanie pozytywnego wizerunku Miasta Pruszcz Gdański,
ogłasza otwarty konkurs projektów z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Pruszcz Gdański w 2023 roku.

I.     Rodzaj zadania: „Wspieranie działalności klubów sportowych, realizujących zadania na rzecz rozwoju piłki nożnej na terenie Miasta Pruszcz Gdański w drugim półroczu 2023 roku”
Wysokość środków przeznaczonych na wsparcie projektu: 90 000,00 zł

II.     Termin i warunki realizacji projektu:

1.     Warunkiem realizacji projektu jest zawarcie umowy o udzielenie dotacji, zgodnie z dyspozycją art. 221 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

2.     Zadanie powinno być wykonane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową o wsparcie realizacji zadania oraz obowiązującymi standardami, z uwzględnieniem zasad organizowania zajęć sportowych w okresie epidemii, w związku z przepisami prawa oraz wytycznymi w tym zakresie, w przypadku ich wprowadzenia;
3.     Oferent powinien dysponować kadrą i odpowiednim zapleczem oraz zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki realizacji zadania;
4.     Bezpośrednimi beneficjentami zadania powinni być mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego;
5.     O udzielenie dotacji na realizację projektu mogą ubiegać się kluby sportowe mające siedzibę i działające przynajmniej od dwóch lat na terenie Miasta Pruszcz Gdański, nienależące do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące szkolenie sportowe z zakresu piłki nożnej w różnych kategoriach wiekowych.
6.     Dotacja może być przeznaczona w szczególności na dofinansowanie:
1)    realizacji programów szkolenia sportowego oraz aktywizacji sportowo-rekreacyjnej dzieci i młodzieży, będących mieszkańcami Pruszcza Gdańskiego,
2)    zakupu sprzętu sportowego,
3)    pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach,
4)    pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego wyłącznie na terenie Miasta Pruszcz Gdański,
5)    wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

7.     Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane w szczególności wydatki z tytułu:
1)  transferu zawodnika z innego klubu sportowego,
2)  zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na beneficjenta lub osoby w nim zrzeszone,
3)  zobowiązań beneficjenta z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych, oraz kosztów obsługi zadłużenia,
4)  opłat i prowizji bankowych,
5)  prowadzenia obsługi księgowej,
6)  pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego poza terenem Miasta Pruszcz Gdański,
7)  wszelkich kosztów zarządu i administracji oraz wszelkich kosztów o charakterze ogólnym dotyczących m.in. utrzymania biur, wyposażenia i materiałów, opłat telekomunikacyjnych itp.

8.     Beneficjent, w ramach udzielonej dotacji, zobowiązany jest do przeprowadzenia co najmniej jednego wydarzenia sportowego na terenie Miasta Pruszcz Gdański, popularyzującego uprawianie sportu wśród mieszkańców, a także uczestniczenia, jako reprezentacja Miasta, w rozgrywkach organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim. 

9.     Kwota przeznaczona na realizację projektu może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

10.  Przyznana dotacja przekazana zostanie w transzach, w terminach i wysokościach określonych w umowie na rachunek bankowy beneficjenta.

11.  Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia odrębnego rachunku bankowego przeznaczonego wyłącznie do obsługi projektu objętego niniejszym konkursem.

12.  Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej projektu.

13.  Szczegółowe przedsięwzięcia zawarte w projekcie muszą być realizowane w formach zapewniających ich najwyższą skuteczność.

14.  Z wykorzystanej dotacji beneficjent rozlicza się na formularzu przyjętym w załączniku nr 2 do Regulaminu określającego warunki i tryb udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Miasta Pruszcz Gdański oraz kontroli ich wykorzystania, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XI/133/2011 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Miasta Pruszcz Gdański oraz kontroli ich wykorzystania.

15.  Przedmiotem rozliczenia dotacji nie mogą być wydatki beneficjenta wykraczające poza terminy realizacji projektu określone w umowie (UWAGA: za moment faktycznego poniesienia wydatków należy rozumieć moment, w którym doszło do rzeczywistego wydatkowania środków pieniężnych, czyli dokonanie zapłaty).

16.  W przypadku wykorzystania na realizację projektu tylko części przekazanej dotacji, niewykorzystane środki finansowe należy zwrócić wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z art. 251 i 252 ustawy o finansach publicznych.

17.  Burmistrz poprzez upoważnionych pracowników Urzędu Miasta Pruszcz Gdański może kontrolować realizację projektu, w szczególności:

1)    stan realizacji projektu,
2)    efektywność i rzetelność jego wykonania,
3)    prawidłowość wykorzystania środków z dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański,
4)    prowadzenie przez beneficjenta dokumentacji księgowo-finansowej w zakresie wykorzystania środków dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.
18.  O zamiarze przeprowadzenia kontroli powiadamia się beneficjenta.
19.  Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
20.  W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sposobie wykorzystania dotacji wstrzymuje się przekazywanie kolejnych transz dotacji, a dotychczas przekazana kwota podlega zwrotowi na zasadach określonych w art. 251 i 252 ustawy o finansach publicznych.

21.  Zadanie winno być wykonane w roku 2023, przy czym początek realizacji zadania opisanego w projekcie powinien następować od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 1 lipca 2023 r., a zakończenie najpóźniej do dnia 31 grudnia 2023 r.

III.   Miejsce i termin składania wniosków:

Wnioski o przyznanie dotacji na wsparcie projektu w zakresie objętym niniejszym konkursem należy złożyć w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański (biuro podawcze), w zamkniętej kopercie oznaczonej pieczęcią wnioskodawcy z adnotacją „Otwarty konkurs projektów – rozwój piłki nożnej na terenie Miasta Pruszcz Gdański – II półrocze 2023 r.”, w nieprzekraczalnym terminie do 19 czerwca 2023 r.  

1.    Wniosek o przyznanie dotacji na wsparcie projektu w zakresie objętym niniejszym konkursem powinien zostać złożony na formularzu przyjętym w załączniku nr 1 do Regulaminu określającego warunki i tryb udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Miasta Pruszcz Gdański oraz kontroli ich wykorzystania, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XI/133/2011 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Miasta Pruszcz Gdański oraz kontroli ich wykorzystania.

2.    Do wniosku należy dołączyć:

1)    aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny Wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących,
2)    aktualny Statut,
3)    sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa),

4)    zaświadczenie od Kierownika jednostki wynajmującej/użyczającej obiekt sportowy, potwierdzające możliwości korzystania z tego obiektu w roku 2023 w planowanej liczbie godzin, zgodnej z wnioskiem (w przypadku wynajmu lub nieodpłatnego korzystania z obiektów sportowych, niebędących własnością Beneficjenta), 
5)    oświadczenie o zobowiązaniu się Beneficjenta do przeprowadzenia co najmniej jednego wydarzenia sportowego, o którym mowa w Części II ust. 8.

3.    Wnioskodawca oświadcza, że w zakresie związanym z niniejszym otwartym konkursem projektów, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia (zgody) na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie tych danych w celu realizacji zadania. 

Administratorem podanych danych osobowych jest Burmistrz Pruszcza Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Grunwaldzkiej 20, który reprezentuje Gminę Miejską Pruszcz Gdański i jest kierownikiem Urzędu Miasta Pruszcz Gdański. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail iod@pruszcz-gdanski.pl. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku, a w przypadku rozpatrzenia pozytywnego - w celu zawarcia umowy i realizacji zadania publicznego współfinansowanego ze środków Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na podstawie § 4 ust. 3 Regulaminu określającego warunki i tryb udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Miasta Pruszcz Gdański oraz kontroli ich wykorzystania, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XI/133/2011 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Miasta Pruszcz Gdański oraz kontroli ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2011 r. Nr 176, poz. 4152) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c i e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przesyłu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Odbiorcą podanych danych osobowych będą członkowie Komisji Konkursowej  powołanej przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego do rozpatrzenia wniosków złożonych w ramach ogłoszonych otwartych konkursów projektów z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Pruszcz Gdański w 2023 r. oraz mogą być: podmioty świadczące dla Administratora usługi pocztowe i prawne, bank obsługujący jednostkę, inne organy publiczne i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo żądania przeniesienia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. W przypadku gdy osoba, której dane dotyczą, uzna, iż przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych osobowych we wniosku jest wymogiem umownym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.

 

V.     Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze projektów:

1.    Wnioski o przyznanie dotacji na wsparcie projektu w zakresie objętym niniejszym konkursem winny być rozpatrzone w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty złożenia.

2.    Do rozpatrzenia wniosków Burmistrz Pruszcza Gdańskiego powołuje komisję konkursową.

3.    Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji na realizację zadania komisja konkursowa uwzględnia w szczególności:
1)    dochowanie wymagań formalnych,
2)    znaczenie zgłoszonego we wniosku projektu dla realizacji celu publicznego,
3)    wysokość środków budżetowych przeznaczonych na zorganizowany konkurs,
4)    przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji projektu w związku z zakresem rzeczowym projektu,
5)    możliwość realizacji projektu przez wnioskodawcę,
6)    dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość rozliczenia się z otrzymanych środków,
7)    planowany finansowy wkład własny w wysokości nie mniejszej niż 15% wartości zadania.

4.    Jeżeli złożony w terminie wniosek nie spełnia wymogów formalnych, przewodniczący komisji konkursowej wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia wniosku.

5.    Wnioski złożone po terminie podlegają odrzuceniu.

6.    Komisja konkursowa sporządza ze swego posiedzenia protokół i przekazuje swoje propozycje rozstrzygnięcia konkursu Burmistrzowi.

7.    Ostatecznego wyboru projektu dokonuje Burmistrz.

8.    Wyniki konkursu zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.pruszcz-gdanski.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański. 

9.    Ogłoszenie o wynikach konkursu może dopuszczać unieważnienie konkursu lub odstąpienie od zawarcia umowy na skutek stwierdzenia podczas procedury konkursowej istotnego naruszenia prawa ze strony wnioskodawcy lub wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że zakończenie procedury wyboru projektu lub zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym, a zmiany takiej nie można było wcześniej przewidzieć. 

10. Zastrzega się możliwość unieważnienia otwartego konkursu projektów, jeżeli nie złożono żadnego wniosku, bądź żaden ze złożonych wniosków nie spełnia wymogów zawartych  w ogłoszeniu. Informację o unieważnieniu otwartego konkursu projektów podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Pruszcz Gdański. 

11. Szczegółowe informacje na temat konkursu udzielane są przez Referat Oświaty,Kultury i Sportu Urzędu Miasta Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20, pok. nr 22, tel. 58 775 99 79, 58 775 99 72.

Załączniki

Powiadom znajomego