W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Od podinspektora do głównego specjalisty w Referacie Oświaty, Kultury i Sportu (stanowisko ds. kontroli)

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Katarzyna Chołocińska, Cieplewo
Uzasadnienie wyboru Kandydatka spełniła wymagania formalne wynikające z treści ogłoszenia i wykazała się wymaganą wiedzą w zakresie realizacji obowiązków na ww. stanowisku.
Szczegóły
Stanowisko Od podinspektora do głównego specjalisty w Referacie Oświaty, Kultury i Sportu (stanowisko ds. kontroli)
Miejsce pracy Urząd Miasta Pruszcz Gdański Referat Oświaty, Kultury i Sportu
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miasta Pruszcz Gdański, 83-000 Pruszcz Gdański ul. Grunwladzka 20
Status rozstrzygnięte

URZĄD MIASTA 
w PRUSZCZU GDAŃSKIM
UL. GRUNWALDZKA 20
OGŁASZA NABÓR 
NA WOLNE STANOWISKO PRACY 
OD PODINSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY
W REFERACIE OŚWIATY, KULTURY I SPORTU 
(stanowisko ds. kontroli)
OFERTA NR 13/2021
z dnia 23 listopada 2021 r.

 

1.Wymagania niezbędne:

a)wykształcenie wyższe na kierunku: finanse i rachunkowość lub ekonomia lub prawo, albo wykształcenie wyższe i studia podyplomowe na kierunku rachunkowość i finanse lub audyt wewnętrzny i kontrola finansowa lub audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza lub audyt wewnętrzny i kontrola wewnętrzna,

b)minimum 3 lata stażu pracy w jednostkach sektora finansów publicznych w tym doświadczenie w pracy na stanowisku ds. kontroli lub pokrewnym,

c)znajomość ustaw: o pracownikach samorządowych, o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, o rachunkowości,  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,  o finansowaniu zadań oświatowych, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Prawo zamówień publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego, Ordynacja podatkowa, Kodeks cywilny, Prawo oświatowe, o systemie oświaty, Karta Nauczyciela oraz akty wykonawcze do w/w ustaw,

d)brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e)nieposzlakowana opinia,

f)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

g)obywatelstwo polskie.

2. Wymagania dodatkowe:

a)umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa, analitycznego myślenia, wyciągania wniosków na podstawie określonych danych, redagowania pism, aktów prawnych, sprawozdań, protokołów z kontroli, umiejętność pracy pod presją czasu, odpowiedniego ustalania priorytetów, właściwej organizacji pracy, 

b)bardzo dobra umiejętność obsługi programów komputerowych w szczególności programów księgowych oraz programów środowiska MS Windows (Excel, Word),

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)opracowanie rocznego planu kontroli,

b)przygotowanie programu kontroli,

c)przeprowadzanie kontroli w oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz inne niż gmina osoby prawne, w szczególności badanie i porównywanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym, 

d)ocena prowadzenia gospodarki finansowej oraz stosowania pisemnych procedur, ocena celowości i terminowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków, zgodnie z planem kontroli,

e)dokonywanie doraźnych kontroli nie ujętych w planie, których konieczność przeprowadzenia stwierdzono w toku bieżącej działalności,

f)ustalanie stanu faktycznego kontrolowanych zagadnień,

g)opracowywanie protokołów, wystąpień (wniosków i zaleceń) pokontrolnych, dokumentacji w zakresie kontrolowanej działalności,

h)prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z dochodzeniem zwrotu dotacji,

i)przedstawianie propozycji usprawnień mechanizmów systemu kontroli zarządczej w obszarach działania Referatu, 

j)weryfikacja realizacji zadań pokontrolnych,

k)sygnalizowanie dostrzeżonych lub stwierdzonych nieprawidłowości w funkcjonowaniu jednostek organizacyjnych będących w nadzorze Referatu oraz innych podmiotów obsługiwanych przez Referat, korzystających ze środków publicznych,

l)sporządzanie analizy obszarów ryzyka w zakresie działania Referatu oraz jednostek organizacyjnych będących w nadzorze Referatu,

m)nadzór nad funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych obsługiwanych przez jednostki oświatowe i bieżąca analiza wprowadzanych w nich danych finansowych,

n)przygotowywanie projektów zarządzeń, uchwał, procedur dotyczących obszarów kontrolowanej działalności.

4.Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a)umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,

b)godziny pracy: wtorek – piątek 7:30 -15:30 , poniedziałek 9:00 -17:00 ,

c)obsługa sprzętu komputerowego i biurowego (praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie),

d)na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

5.Wymagane dokumenty:

a)życiorys (CV),

b)list motywacyjny, 

c)kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 

d)kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

e)inne dodatkowe kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

f)kserokopie dokumentów poświadczających dotychczasowy przebieg pracy zawodowej,

g)oświadczenie o niekaralności, posiadanym obywatelstwie, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1282), jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Pruszcz Gdański lub pocztą na adres urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko od podinspektora do głównego specjalisty w Referacie Oświaty, Kultury i Sportu w terminie do dnia 7 grudnia 2021 r. (tj. 14 dni od dnia opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej). Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta Pruszcz Gdański po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń wewnątrz budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 w Pruszczu Gdańskim. Dokumenty kandydata  wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miasta w Pruszczu Gdańskim zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miasta przez okres 7 dni od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Urząd Miasta nie odsyła dokumentów kandydatom.
Po upływie okresu 7 dni od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta w Pruszczu Gdańskim w październiku 2021 r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie poniżej 6%.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Pruszcza Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, 
przy ul. Grunwaldzkiej 20, który reprezentuje Gminę Miejską Pruszcz Gdański i jest kierownikiem Urzędu Miasta Pruszcz Gdański.

2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Krzysztofa Pukaczewskiego, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail iod@pruszcz-gdanski.pl. 

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na poszczególne stanowiska pracy na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, zgodnie z art. 6 ust 1 lit.  b) RODO.

4.Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Komisja rekrutacyjna oraz mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi pocztowe, prawne oraz inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.

5.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

6.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: w przypadku kandydatów którzy nie zostali przyjęci w procesie rekrutacji - przez okres 7 od dnia zakończenia rekrutacji, w przypadku kandydatów którzy zostali zatrudnieni - przez okres przewidziany w Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

7.Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.W przypadku gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz obowiązujących regulacji wewnętrznych (Zarządzenie Nr 635/2017 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uwzględnienia Pana/i  kandydatury w procesie rekrutacji.

Załączniki

Powiadom znajomego