W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Dotyczy naboru na stanowisko od podinspektora do inspektora w Referacie Gospodarki Komunalnej

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Michał Waga, Pruszcz Gdański
Uzasadnienie wyboru Kandydat spełnił wymagania formalne wynikające z treści ogłoszenia i wykazał się wymaganą wiedzą i doświadczeniem w zakresie realizacji obowiązków na ww. stanowisku.
Szczegóły
Stanowisko Dotyczy naboru na stanowisko od podinspektora do inspektora w Referacie Gospodarki Komunalnej
Miejsce pracy Urząd Miasta Pruszcz Gdański
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miasta Pruszcz Gdański
Status rozstrzygnięte

URZĄD MIASTA w PRUSZCZU GDAŃSKIM
UL. GRUNWALDZKA 20

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY OD PODINSPEKTORA DO INSPEKTORA W REFERACIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ OFERTA NR 03/2022 z dnia 11 lutego 2022 r.

 

 

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie średnie techniczne lub wyższe techniczne, lub inne średnie, wyższe pod warunkiem udokumentowania wykonywania przez okres minimum 3 lat obowiązków w zakresie identycznym lub zbliżonym do stanowiska, którego nabór dotyczy
b) znajomość ustaw: o pracownikach samorządowych, o samorządzie gminnym, Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo energetyczne,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
d) nieposzlakowana opinia,
e) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
f) osoba posiadająca obywatelstwo polskie.

2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość obsługi komputera, programów MS OFFICE oraz innych urządzeń biurowych,

b) prawo jazdy kat. B,

c) komunikatywność, obowiązkowość, odpowiedzialność i systematyczność, 

d) umiejętność pracy w zespole,3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) koordynacja spraw związanych z utrzymaniem oświetlenia ulicznego,

b) bieżąca analiza zużycia energii elektrycznej, wykorzystywanej na potrzeby zasilania przepompowni kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego,

c) prognozowanie i optymalizacja kosztów zużycie energii elektrycznej,

d) bieżąca analiza faktur za zużycie energii elektrycznej,

e) opisywanie faktur,

f) współudział w postępowaniu dot. przetargu na dostarczanie energii elektrycznej do urządzeń oświetlenia ulicznego, stanowiących własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański,

g) koordynacja spraw związanych z obsługą umowy zawieranej z „Energa Oświetlenie Sopot”, w zakresie świadczenia umowy dot. oświetlenia ulic,

h) obsługa mieszkańców w zakresie składania do WFOŚ wniosków do programu „Czyste Powietrze”,

i) rejestracja deklaracji Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków,

j) korespondencja z mieszkańcami i instytucjami współpracującymi.4.  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a) umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,

b) godziny pracy: poniedziałek 9.00 -17.00, wtorek – piątek 7.30 -15.30,

c) obsługa sprzętu komputerowego i biurowego (praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie),

d) praca w terenie, 

e) na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.5. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny, 

c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

d) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (świadectwo ukończenia szkoły średniej, dyplom),

e) inne dodatkowe kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

f) kserokopie dokumentów poświadczających dotychczasowy przebieg pracy zawodowej,

g) oświadczenie o niekaralności, posiadanym obywatelstwie polskim, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1282), jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Pruszcz Gdański lub pocztą na adres urzędu z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko od podinspektora do inspektora w Referacie Gospodarki Komunalnej” w terminie do dnia 25 lutego 2022 r. 
tj. 14 dni od dnia opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej). Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta Pruszcz Gdański po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie 
o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych nie będą informowane.

      Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń wewnątrz budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 w Pruszczu Gdańskim. 

Dokumenty kandydata  wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miasta w Pruszczu Gdańskim zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miasta przez okres 7 dni od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. w okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Urząd Miasta nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 7 dni od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta w Pruszczu Gdańskim w styczniu 2022 r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie poniżej 6%.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Pruszcza Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Grunwaldzkiej 20, który reprezentuje Gminę Miejską Pruszcz Gdański i jest kierownikiem Urzędu Miasta Pruszcz Gdański.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Krzysztofa Pukaczewskiego, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail iod@pruszcz-gdanski.pl. 

3.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na poszczególne stanowiska pracy na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, zgodnie z art. 6 ust 1 lit.  b) RODO.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Komisja rekrutacyjna oraz mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi pocztowe, prawne oraz inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

6.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: w przypadku kandydatów którzy nie zostali przyjęci w procesie rekrutacji - przez okres 7 od dnia zakończenia rekrutacji, w przypadku kandydatów którzy zostali zatrudnieni - przez okres przewidziany w Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

7.     Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.     W przypadku gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz obowiązujących regulacji wewnętrznych (Zarządzenie Nr 635/2017 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uwzględnienia Pana/i  kandydatury w procesie rekrutacji.

Załączniki

Powiadom znajomego