W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Od podinspektora do inspektora w Referacie Podatków i Opłat

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Małgorzata Gogolińska, Zamieszkała w Ełganowie
Uzasadnienie wyboru Kandydatka spełniła wymagania formalne wynikające z treści ogłoszenia i wykazała się wymaganą wiedzą i doświadczeniem w zakresie realizacji obowiązków na ww. stanowisku.
Szczegóły
Stanowisko Od podinspektora do inspektora w Referacie Podatków i Opłat
Miejsce pracy Urząd Miasta Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 20
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miasta Pruszcz Gdański, 83-000 Pruszcz Gdański ul. Grunwladzka 20
Status rozstrzygnięte

URZĄD MIASTA
w PRUSZCZU GDAŃSKIM
UL. GRUNWALDZKA 20
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
OD PODINSPEKTORA DO INSPEKTORA
W REFERACIE PODATKÓW I OPŁAT
OFERTA NR 04/2022
z dnia 8 marca 2022 r.

 

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe z zakresu administracji, prawa, rachunkowości bądź pokrewne,
b) znajomość ustaw: Ordynacja podatkowa, o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, o podatku leśnym, o własności lokali, o pracownikach samorządowych, o samorządzie gminnym, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
a) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
b) nieposzlakowana opinia,
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
d) osoba posiadająca obywatelstwo polskie.
2. Wymagania dodatkowe:
a) odporność na stres i umiejętność radzenia sobie z trudnym klientem,
b) umiejętność pracy w zespole,
c) inicjatywa, zaangażowanie oraz nastawienie na rezultat przy wykonywaniu powierzonych zadań,
d) komunikatywność, obowiązkowość, odpowiedzialność i systematyczność,
e) znajomość obsługi komputera, programów MS OFFICE oraz innych urządzeń biurowych,
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) bieżąca, bezpośrednia obsługa podatników i innych klientów Urzędu,
b) prowadzenie postępowań podatkowych i przygotowywanie projektów rozstrzygnięć (decyzji, postanowień) i innych pism w zakresie ustalania wysokości zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, do czasu ich zakończenia w administracyjnym toku instancji,
c) prowadzenie rejestru wymiarowego zobowiązań podatkowych w systemie informatycznym,
d) prowadzenie akt podatkowych zgodnie z przepisami dotyczącymi instrukcji kancelaryjnej dla gmin, jednolitych rzeczowych wykazów akt i organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
e) bieżąca analiza kart kontowych podatników, analiza prawidłowości opodatkowania nieruchomości na podstawie wszelkich dostępnych ewidencji, rejestrów i innych danych (ewidencja gruntów i budynków, zasób komunalny, księgi wieczyste, CEiDG, KRS, zmiany geodezyjne etc.),
f) bieżące prowadzenie czynności sprawdzających, przeprowadzanie oględzin oraz uczestnictwo w kontrolach podatkowych,
g) sporządzanie analiz i sprawozdań w zakresie merytorycznym zajmowanego stanowiska,
h) współpraca z innymi referatami merytorycznymi Urzędu, w celu pozyskania kompleksowej wiedzy na temat okoliczności mających wpływ na sposób i wysokość opodatkowania nieruchomości,
i) prowadzenie korespondencji w sprawach realizowanych przez referat, w zakresie powierzonym przez kierownika referatu,
j) zastępowanie innych pracowników referatu.
4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
a) umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
b) godziny pracy: poniedziałek 9:00 -17:00, wtorek – piątek 7:30 -15:30,
c) obsługa sprzętu komputerowego i biurowego (praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie),
d) praca w terenie,
e) na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.
5. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
e) inne dodatkowe kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
f) kserokopie dokumentów poświadczających dotychczasowy przebieg pracy zawodowej,
g) oświadczenie o niekaralności, posiadanym obywatelstwie polskim, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1282), jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Pruszcz Gdański lub pocztą na adres urzędu z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko od podinspektora do inspektora w Referacie Podatków i Opłat” w terminie do dnia 22 marca 2022 r. tj. 14 dni od dnia opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej). Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta Pruszcz Gdański po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych nie będą informowane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń wewnątrz budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 w Pruszczu Gdańskim.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miasta w Pruszczu Gdańskim zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miasta przez okres 7 dni od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. w okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Urząd Miasta nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 7 dni od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta w Pruszczu Gdańskim w lutym 2022 r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie poniżej 6%.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Pruszcza Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Grunwaldzkiej 20, który reprezentuje Gminę Miejską Pruszcz Gdański i jest kierownikiem Urzędu Miasta Pruszcz Gdański.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Krzysztofa Pukaczewskiego, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail iod@pruszcz-gdanski.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na poszczególne stanowiska pracy na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. b) RODO.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Komisja rekrutacyjna oraz mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi pocztowe, prawne oraz inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: w przypadku kandydatów którzy nie zostali przyjęci w procesie rekrutacji - przez okres 7 od dnia zakończenia rekrutacji, w przypadku kandydatów którzy zostali zatrudnieni - przez okres przewidziany w Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W przypadku gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz obowiązujących regulacji wewnętrznych (Zarządzenie Nr 635/2017 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uwzględnienia Pana/i kandydatury w procesie rekrutacji.

Załączniki

Powiadom znajomego