W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Od inspektora do głównego specjalisty - stanowisko ds. nadzoru właścicielskiego i kontroli

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko OD INSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY STANOWISKO DS. NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I KONTROLI
Miejsce pracy Urząd Miasta Pruszcz Gdański
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miasta Pruszcz Gdański
Status w trakcie rozstrzygania
URZĄD MIASTA w PRUSZCZU GDAŃSKIM ul. GRUNWALDZKA 20
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY 

OD INSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY

STANOWISKO DS. NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I KONTROLI

OFERTA NR 11/2022 z dnia 11 sierpnia 2022 r.
Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,

b) co najmniej 3 letni staż pracy,

c) wykształcenie wyższe, kierunek: prawo, zarządzanie, rachunkowość i finanse, ekonomia,

d) znajomość ustaw dotyczących: prawa spółek handlowych, podatków, finansów publicznych, 
rachunkowości, samorządu gminnego, o gospodarce komunalnej, o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, o finansowaniu zadań oświatowych, Kodeks postępowania administracyjnego, kodeks cywilny.

e)  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f) nieposzlakowana opinia,

g) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 Wymagania dodatkowe:
a) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w administracji samorządowej lub publicznej,

b) komunikatywność, obowiązkowość, odpowiedzialność i systematyczność,

c) dobra znajomość obsługi komputera, pakietu MS Office,

d) wpis do rejestru biegłych rewidentów,

e) certyfikat księgowy uprawniający do prowadzenia ksiąg rachunkowych lub świadectwo kwalifikacyjne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, 

 Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) planowanie, organizowanie i przeprowadzanie kontroli kompleksowych, problemowych, doraźnych 
i sprawdzających w komórkach urzędu, jednostkach organizacyjnych oraz organizacjach pozarządowych i innych podmiotach,

b) nadzór w zakresie udzielanych dotacji dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów, przy współpracy z właściwym referatem merytorycznym,

c) prowadzenie ewidencji spółek z udziałem Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański oraz ich dokumentacji organizacyjnej, zabezpieczającej pełną informację w zakresie spraw organizacyjno – prawnych, majątkowych, finansowych,

d) obsługa Burmistrza Pruszcza Gdańskiego w zakresie:

-   pełnienia funkcji zgromadzenia wspólników w jednoosobowych spółkach prawa handlowego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański,-

-   zgromadzenia wspólników w spółkach prawa handlowego, w których Gmina Miejska Pruszcz Gdański posiada udziały,

-   zgromadzenia członków stowarzyszeń, w których Gmina Miejska Pruszcz Gdański jest członkiem,

e) koordynowanie działań z referatami merytorycznymi w zakresie przygotowywania raportów 
i prowadzenia innych spraw związanych z obejmowaniem przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański udziałów w spółkach prawa handlowego, 

f) dokonywanie analiz ekonomiczno – finansowych oraz organizacyjno – prawnych, przygotowywanie sprawozdań oraz opracowywanie dokumentów i pism dotyczących spółek prawa handlowego, stowarzyszeń, z udziałem Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w zakresie sprawowania nadzoru właścicielskiego nad tymi podmiotami, 

g) analiza projektów i zmian statutów i umów spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański oraz innych dokumentów korporacyjnych spółek, 

h) przygotowywanie dokumentacji i analiz dotyczących realizacji praw z udziałów w podmiotach, 
w których zaangażowany jest majątek Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański,

i) analiza sprawozdań finansowych spółek i składanie wniosków z nią związanych Burmistrzowi, 

j) przeprowadzenie okresowych inwentaryzacji udziałów Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w spółkach kapitałowych, 

k) współpraca z innymi wspólnikami spółek,

l) współpraca z organami spółek, 

m) monitorowanie sytuacji ekonomiczno – finansowej spółek z udziałem Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański i przedkładanie okresowych informacji w tej sprawie Burmistrzowi,

n) udział w posiedzeniach rad nadzorczych spółek prawa handlowego, w stosunku do których Gmina jest właścicielem lub współwłaścicielem.

4.    Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a) umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,

b) godziny pracy: poniedziałek 900 -1700, wtorek – piątek 730 -1530,

c) obsługa sprzętu komputerowego i biurowego (praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie),

d) na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

 5.    Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny, 

c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 

d) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

e) inne dodatkowe kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

f) kserokopie dokumentów poświadczających dotychczasowy przebieg pracy zawodowej,

g) oświadczenie o niekaralności, posiadanym obywatelstwie, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu nieposzlakowanej opinii,

 Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 530), jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Pruszcz Gdański lub pocztą na adres urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko od inspektora do głównego specjalisty - stanowisko ds. nadzoru właścicielskiego i kontroli w terminie do dnia 25 sierpnia 2022 r. (tj. 14 dni od dnia opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej). Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta Pruszcz Gdański po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń wewnątrz budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 w Pruszczu Gdańskim. 

Dokumenty kandydata  wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miasta w Pruszczu Gdańskim zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miasta przez okres 7 dni od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Urząd Miasta nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie okresu 7 dni od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta w Pruszczu Gdańskim w lipcu 2022 r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie poniżej 6%. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Pruszcza Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, 
przy ul. Grunwaldzkiej 20, który reprezentuje Gminę Miejską Pruszcz Gdański i jest kierownikiem Urzędu Miasta Pruszcz Gdański.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Krzysztofa Pukaczewskiego, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail iod@pruszcz-gdanski.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na poszczególne stanowiska pracy na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, zgodnie z art. 6 ust 1 lit.  b) RODO.

4.  Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Komisja rekrutacyjna oraz mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi pocztowe, prawne oraz inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: w przypadku kandydatów którzy nie zostali przyjęci w procesie rekrutacji - przez okres 7 od dnia zakończenia rekrutacji, w przypadku kandydatów którzy zostali zatrudnieni - przez okres przewidziany w Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

7.  Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. W przypadku gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz obowiązujących regulacji wewnętrznych (Zarządzenie Nr 635/2017 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uwzględnienia Pana/i  kandydatury w procesie rekrutacji.

 

Załączniki

Powiadom znajomego