W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Od podinspektora do starszego inspektora w Referacie Księgowości Budzetowej

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Uzasadnienie wyboru W ocenie Komisji Kandydatka nie daje rękojmi na prawidłowe wykonywanie obowiązków na ww. stanowisku.
Szczegóły
Stanowisko Od podinspektora do starszego inspektora w Referacie Księgowości Budzetowej
Miejsce pracy Urząd Miasta Pruszcz Gdański
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miasta Pruszcz Gdański
Status rozstrzygnięte

                      URZĄD MIASTA w PRUSZCZU GDAŃSKIM

                                    UL. GRUNWALDZKA 20

                 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY 

                OD PODINSPEKTORA DO STARSZEGO INSPEKTORA

                     W REFERACIE KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ 

                      OFERTA NR 17/2022  z dnia 27 września 2022 r.

 Wymagania niezbędne:
a)  obywatelstwo polskie,
b)  wykształcenie wyższe: rachunkowość i finanse, ekonomia lub wykształcenie wyższe i studia podyplomowe o kierunku rachunkowość, finanse, ekonomia,
c)  znajomość ustaw dotyczących: finansów publicznych, rachunkowości, dochodów samorządu terytorialnego, samorządu gminnego, pracowników samorządowych,
d)  znajomość rozporządzeń: w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w sprawie sprawozdawczości budżetowej, w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
e)  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f)   nieposzlakowana opinia,
g)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 
Wymagania dodatkowe:
a)  doświadczenie w pracy w administracji samorządowej lub publicznej,
b)  komunikatywność, obowiązkowość, odpowiedzialność i systematyczność, 
c)  umiejętność pracy w zespole,
d)  co najmniej 3 letni staż pracy w księgowości,

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)  planowanie budżetu i wieloletniej prognozy finansowej oraz ich zmian,
b)  sporządzanie planu finansowego zadań zleconych oraz jego zmian, 
c)  sporządzanie planu finansowego Urzędu Miasta i jego zmian,
d)  informowanie Kierowników jednostek i komórek organizacyjnych Urzędu Miasta o przyznanych środkach w budżecie w terminie określonym w obowiązujących przepisach oraz o zmianach planów finansowych,
e) kontrola jednostkowych sprawozdań budżetowych i finansowych oraz sporządzanie sprawozdań zbiorczych,
f)  wprowadzanie do systemu zarządzania budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego Besti@ planów finansowych, zbiorczych i łącznych sprawozdań finansowych i budżetowych oraz przekazywanie ich do organów określonych w obowiązujących przepisach,
g)  zastępowanie stanowiska zajmującego się rachunkowością budżetu.

 4.    Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a) umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
b) godziny pracy: poniedziałek 900 -1700, wtorek – piątek 730 -1530,
c) obsługa sprzętu komputerowego i biurowego (praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie),
d) na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

5.    Wymagane dokumenty:

a)     życiorys (CV),
b)     list motywacyjny, 
c)     kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 
d)     kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
e)     inne dodatkowe kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
f)  kserokopie dokumentów poświadczających dotychczasowy przebieg pracy zawodowej,
g) oświadczenie o niekaralności, posiadanym obywatelstwie, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu nieposzlakowanej opinii,

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz.530), jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Pruszcz Gdański lub pocztą na adres urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko od podinspektora do starszego inspektora w Referacie Księgowości Budżetowej w terminie do dnia 11 października 2022 r. (tj. 14 dni od dnia opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej). Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta Pruszcz Gdański po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń wewnątrz budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 w Pruszczu Gdańskim. 

Dokumenty kandydata  wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miasta w Pruszczu Gdańskim zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miasta przez okres 7 dni od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Urząd Miasta nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie okresu 7 dni od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta w Pruszczu Gdańskim w sierpniu 2022 r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie poniżej 6%.

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Pruszcza Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Grunwaldzkiej 20, który reprezentuje Gminę Miejską Pruszcz Gdański i jest kierownikiem Urzędu Miasta Pruszcz Gdański.

2.  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Krzysztofa Pukaczewskiego, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail iod@pruszcz-gdanski.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na poszczególne stanowiska pracy na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, zgodnie z art. 6 ust 1 lit.  b) RODO.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Komisja rekrutacyjna oraz mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi pocztowe, prawne oraz inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: w przypadku kandydatów którzy nie zostali przyjęci w procesie rekrutacji 
- przez okres 7 od dnia zakończenia rekrutacji, w przypadku kandydatów którzy zostali zatrudnieni - przez okres przewidziany w Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.  W przypadku gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz obowiązujących regulacji wewnętrznych (Zarządzenie Nr 635/2017 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uwzględnienia Pana/i  kandydatury w procesie rekrutacji.

 

Załączniki

Powiadom znajomego