W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Od podinspektora do inspektora w Referacie Gospodarki Komunalnej

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Izabela Czyrson, Pruszcz Gdański
Uzasadnienie wyboru Kandydatka spełniła wymagania formalne wynikające z treści ogłoszenia i wykazała się wymaganą wiedzą w zakresie realizacji obowiązków na ww. stanowisku.
Szczegóły
Stanowisko Od podinspektora do inspektora w Referacie Gospodarki Komunalnej
Miejsce pracy Urząd Miasta Pruszcz Gdański ul. Krótka 4
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miasta Pruszcz Gdański, 83-000 Pruszcz Gdański ul. Grunwladzka 20
Status rozstrzygnięte

URZĄD MIASTA
w PRUSZCZU GDAŃSKIM
UL. GRUNWALDZKA 20
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
OD PODINSPEKTORA DO INSPEKTORA
W REFERACIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ
OFERTA NR 18/2022
z dnia 28 października 2022 r.


1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe, kierunek ochrona środowiska,
b) znajomość ustaw: o pracownikach samorządowych, o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o odpadach oraz innych ustaw w zakresie ochrony środowiska, Kodeks postępowania administracyjnego,
a) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
b) nieposzlakowana opinia,
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
d) obywatelstwo polskie.


2. Wymagania dodatkowe:
a) doświadczenie w pracy w administracji samorządowej lub publicznej na stanowisku, którego nabór dotyczy,
b) znajomość obsługi komputera, programów MS OFFICE oraz innych urządzeń biurowych,
c) prawo jazdy kat. B,
d) komunikatywność, obowiązkowość, odpowiedzialność i systematyczność,
e) umiejętność pracy w zespole.


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) przygotowywanie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia wynikających z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
b) prowadzenie czynności na terenie Gminy w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (wpis przedsiębiorców do rejestru działalności regulowanej, kontrole podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej, weryfikacja sprawozdań składanych przez ww.
podmioty, przygotowywanie sprawozdania gminnego w zakresie gospodarowania odpadami w systemie BDO, prowadzenie postępowań nakładających kary wynikających z ww. ustawy),
c) realizowanie zadań wynikających z gospodarowania nieczystościami ciekłymi i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (wydawanie zezwoleń, weryfikacja sprawozdań przedsiębiorców, prowadzenie postępowań nakładających kary wynikających z ww. ustawy),
d) prowadzenie postępowań administracyjnych w przedmiocie usuwania odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania,                                                                                                                                                                                                e) prowadzenie postępowań administracyjnych w przedmiocie nałożenia obowiązku podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej,
f) przyjmowanie i weryfikacja wniosków w ramach prowadzonego przez Gminę dofinansowania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest,
g) zlecanie i koordynacja prac związanych z przygotowywaniem dokumentów strategicznych dla Gminy w zakresie ochrony środowiska oraz przygotowywanie sprawozdawczości z ww. dokumentów (m.in. Program ochrony środowiska),
h) prowadzenie działań w zakresie edukacji ekologicznej,
i) prowadzenie czynności kontrolnych związanych z przestrzeganiem i stosowaniem przepisów o ochronie środowiska przez korzystających ze środowiska,
j) przygotowywanie projektów zarządzeń i uchwał w zakresie zadań związanych z prowadzonymi sprawami,
k) zawieranie umów i opisywanie faktur w zakresie zadań związanych z ochroną środowiska,
l) obsługa mieszkańców w zakresie problematyki związanej z ochroną środowiska,
m) korespondencja z mieszkańcami i instytucjami współpracującymi,
n) sporządzanie umów i wezwań,
o) współdziałanie ze Strażą Miejską , Policją, Strażą Pożarną, Placówkami oświatowymi,
p) sporządzanie sprawozdań dot. prowadzonych spraw.


4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
a) umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
b) godziny pracy: poniedziałek 9:00 -17:00, wtorek – piątek 7:30 -15:30,
c) obsługa sprzętu komputerowego i biurowego (praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie),
d) praca w terenie,
e) na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.


5. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
e) inne dodatkowe kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
f) kserokopie dokumentów poświadczających dotychczasowy przebieg pracy zawodowej,
g) oświadczenie o niekaralności, posiadanym obywatelstwie polskim, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.


Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 530), jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Pruszcz Gdański lub pocztą na adres urzędu z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko od podinspektora do inspektora w Referacie Gospodarki Komunalnej” w terminie do dnia 11 listopada 2022 r. tj. 14 dni od dnia opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej). Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta Pruszcz Gdański po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych nie będą informowane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń wewnątrz budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 w Pruszczu Gdańskim.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miasta w Pruszczu Gdańskim zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miasta przez okres 7 dni od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. w okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Urząd Miasta nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 7 dni od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta w Pruszczu Gdańskim we wrześniu 2022 r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie poniżej 6%.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Pruszcza Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Grunwaldzkiej 20, który reprezentuje Gminę Miejską Pruszcz Gdański i jest kierownikiem Urzędu Miasta Pruszcz Gdański.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Krzysztofa Pukaczewskiego, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail iod@pruszcz-gdanski.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na poszczególne stanowiska pracy na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. b) RODO.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Komisja rekrutacyjna oraz mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi pocztowe, prawne oraz inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: w przypadku kandydatów którzy nie zostali przyjęci w procesie rekrutacji - przez okres 7 od dnia zakończenia rekrutacji, w przypadku kandydatów którzy zostali zatrudnieni - przez okres przewidziany w Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W przypadku gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz obowiązujących regulacji wewnętrznych (Zarządzenie Nr 635/2017 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uwzględnienia Pana/i kandydatury w procesie rekrutacji.

Załączniki

Powiadom znajomego