W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Od podinspektora do inspektora w Referacie Gospodarki Terenami

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Uzasadnienie wyboru Kandydat nie wykazał się dostateczną wiedzą merytoryczną wymaganą na ww. stanowisku.
Szczegóły
Stanowisko Od podinspektora do inspektora w Referacie Gospodarki Terenami
Miejsce pracy Urząd Miasta Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 20
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miasta Pruszcz Gdański, 83-000 Pruszcz Gdański ul. Grunwladzka 20
Status rozstrzygnięte

URZĄD MIASTA
w PRUSZCZU GDAŃSKIM
UL. GRUNWALDZKA 20
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
OD PODINSPEKTORA DO INSPEKTORA
W REFERACIE GOSPODARKI TERENAMI
OFERTA NR 1/2023
z dnia 1 lutego 2023 r.

1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) wykształcenie średnie techniczne geodezyjne, budowlane lub wyższe kierunek prawo i administracja, geodezja, gospodarka przestrzenna,
c) znajomość ustaw o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o gospodarce nieruchomościami, o finansach publicznych, prawo geodezyjne i kartograficzne, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks cywilny,
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) nieposzlakowana opinia,
f) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,


2. Wymagania dodatkowe:
a) doświadczenie w pracy w administracji samorządowej lub publicznej,
b) co najmniej 3-letni staż pracy, w tym co najmniej 2 lata przy wykonywaniu podobnych czynności,
c) komunikatywność, obowiązkowość, odpowiedzialność i systematyczność,
d) umiejętność pracy w zespole,
e) znajomość obsługi komputera, programów MS OFFICE oraz innych urządzeń biurowych,
f) prawo jazdy kat. B.


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) przygotowywanie umów dzierżawy i użyczenia na grunty miejskie,
b) prowadzenie rejestrów umów dzierżawy, dzierżawców, prowadzenie korespondencji z tym związanej,
c) wystawianie faktur VAT za dzierżawy gruntów, prowadzenie korespondencji z tym związanej, prowadzenie kontroli w terenie,
d) przygotowanie projektów Zarządzeń Burmistrza o zmianie czynszów za dzierżawę gruntów oraz wsparcie merytoryczne przy organizowaniu przetargów na dzierżawę,
e) prowadzenie ewidencji mienia publicznego,f) przygotowanie danych do sprawozdawczości,
g) prowadzenie rejestrów budynków,
h) przygotowanie dokumentów do sprzedaży mieszkań komunalnych,
i) wyliczanie i regulacja udziałów w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych z udziałem w gruncie,
j) przygotowanie dokumentów dotyczących nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Skarbu Państwa, Jednostek Samorządów Terytorialnych, osób fizycznych i prawnych do zasobu nieruchomości Miasta Pruszcz Gdański,
k) przejmowanie lub przekazywanie gruntów innym właścicielom (Skarb Państwa, osoby prawne, osoby fizyczne),
l) aktualizacja i naliczanie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu przez osoby fizyczne i prawne, dokonywanie przypisów,
m) przygotowanie dokumentów do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego na rzecz osób fizycznych i prawnych,
n) przekształcenie i wykup prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób fizycznych i prawnych,
o) rozpatrywanie wniosków dotyczących trwałej zmiany sposobu korzystania z działek będących w użytkowaniu wieczystym,
p) występowanie do Ksiąg Wieczystych z wnioskiem o dokonanie wpisów przewidzianych prawem,
q) przygotowanie Uchwał na Radę Miasta w zakresie pełnionych obowiązków,
r) zlecenie wycen nieruchomości,
s) prowadzenie rejestru sprzedanych lokali,
t) bieżące prowadzenie rejestrów użytkowników wieczystych i właścicieli gruntów,
u) przygotowywanie dokumentów rozwiązujących prawo użytkowania wieczystego wraz z wnioskiem o wykreślenie użytkownika wieczystego w Księdze wieczystej.


4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
a) umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
b) godziny pracy: poniedziałek 9:00 -17:00, wtorek – piątek 7:30 -15:30,
c) obsługa sprzętu komputerowego i biurowego (praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie),
d) na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.


5. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
e) inne dodatkowe kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
f) kserokopie dokumentów poświadczających dotychczasowy przebieg pracy zawodowej,
g) oświadczenie o niekaralności, posiadanym obywatelstwie, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu nieposzlakowanej opinii,Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz.530), jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Pruszcz Gdański lub pocztą na adres urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko od podinspektora do starszego inspektora w Referacie Gospodarki Terenami w terminie do dnia 15 lutego 2023 r. (tj. 14 dni od dnia opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej). Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta Pruszcz Gdański po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych nie będą informowane.


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń wewnątrz budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 w Pruszczu Gdańskim.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miasta w Pruszczu Gdańskim zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miasta przez okres 7 dni od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Urząd Miasta nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie okresu 7 dni od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.


Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta w Pruszczu Gdańskim w styczniu 2023 r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie poniżej 6%.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Pruszcza Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Grunwaldzkiej 20, który reprezentuje Gminę Miejską Pruszcz Gdański i jest kierownikiem Urzędu Miasta Pruszcz Gdański.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Krzysztofa Pukaczewskiego, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail iod@pruszcz-gdanski.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na poszczególne stanowiska pracy na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. b) RODO.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Komisja rekrutacyjna oraz mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi pocztowe, prawne oraz inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: w przypadku kandydatów którzy nie zostali przyjęci w procesie rekrutacji - przez okres 7 od dnia zakończenia rekrutacji, w przypadku kandydatów którzy zostali zatrudnieni - przez okres przewidziany w Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W przypadku gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz obowiązujących regulacji wewnętrznych (Zarządzenie Nr 635/2017 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uwzględnienia Pana/i kandydatury w procesie rekrutacji.

Załączniki

Oferta 1/2023 pdf, 156 kB

Powiadom znajomego