W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

OD PODINSPEKTORA DO INSPEKTORA W REFERACIE PODATKÓW I OPŁAT

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Aleksandra Ziegert, Pruszcz Gdański
Uzasadnienie wyboru Kandydatka spełniła wymagania formalne wynikające z treści ogłoszenia, wykazała się wiedzą i doświadczeniem w zakresie realizacji obowiązków na ww. stanowisku.
Szczegóły
Stanowisko OD PODINSPEKTORA DO INSPEKTORA W REFERACIE PODATKÓW I OPŁAT
Miejsce pracy URZĄD MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI 83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI UL. GRUNWALDZKA 20
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert URZĄD MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI 83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI UL. GRUNWALDZKA 20
Status rozstrzygnięte

URZĄD MIASTA
w PRUSZCZU GDAŃSKIM
UL. GRUNWALDZKA 20
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
OD PODINSPEKTORA DO INSPEKTORA
W REFERACIE PODATKÓW I OPŁAT
OFERTA NR 11/2023
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe z zakresu administracji, prawa, rachunkowości bądź pokrewne,
b) znajomość ustaw: Ordynacja podatkowa (w szczególności w zakresie operacji księgowych, zaległości, nadpłat, zabezpieczenia, spłaty zobowiązań), kodeks wykroczeń - w zakresie kary grzywny orzeczonej w drodze mandatu, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządzie gminnym,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
f) obywatelstwo polskie.


2. Wymagania dodatkowe:
a) odporność na stres i umiejętność radzenia sobie z trudnym klientem,
b) umiejętność pracy w zespole,
c) inicjatywa, zaangażowanie oraz nastawienie na rezultat przy wykonywaniu powierzonych zadań,
d) komunikatywność, obowiązkowość, odpowiedzialność i systematyczność,
e) znajomość obsługi komputera, programów MS OFFICE oraz innych urządzeń biurowych.


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) obsługa w systemie teleinformatycznym ewidencji księgowej należności z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską w Pruszczu Gdańskim oraz innych zasądzonych należności związanych z popełnionymi wykroczeniami, na podstawie dokumentów przekazanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej, a także comiesięczne jej uzgadnianie z pracownikiem RKB,
b) windykacja, t.j. generowanie upomnień oraz tytułów wykonawczych w zakresie dochodzonych należności (w tym sporządzanie eZW oraz monitorowanie przebiegu postępowania egzekucyjnego) oraz bieżąca analiza kont osób zobowiązanych pod względem przedawnień, zwrotów nadpłat oraz zabezpieczenia należności,
c) windykacja, t.j. sporządzanie tytułów wykonawczych w odniesieniu do należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, sporządzanie eZW oraz monitorowanie przebiegu postępowań egzekucyjnych,
d) prowadzenie postępowań podatkowych, w tym przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w sprawach dotyczących zwrotu lub stwierdzenia nadpłaty z tytułu opłaty skarbowej,
e) zastępowanie osoby zajmującej się windykacją oraz zabezpieczaniem podatków, opłat lokalnych, oraz innych należności o charakterze publicznoprawnym.


4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
a) umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
b) godziny pracy: poniedziałek 9:00 - 17:00, wtorek – piątek 7:30 - 15:30,
c) obsługa sprzętu komputerowego i biurowego (praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie),
d) praca w terenie,
e) na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.


5. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
e) inne dodatkowe kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
f) kserokopie dokumentów poświadczających dotychczasowy przebieg pracy zawodowej,
g) oświadczenie o niekaralności, posiadanym obywatelstwie polskim, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.


Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 530), jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Pruszcz Gdański lub pocztą na adres urzędu z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko od podinspektora do inspektora w Referacie Podatków i Opłat” w terminie do dnia 9 maja 2023 r. (tj. 14 dni od dnia opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej). Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta Pruszcz Gdański po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych nie będą informowane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń wewnątrz budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 w Pruszczu Gdańskim.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miasta w Pruszczu Gdańskim zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miasta przez okres 7 dni od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. w okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Urząd Miasta nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 7 dni od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta w Pruszczu Gdańskim w marcu 2023 r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie poniżej 6%.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Pruszcza Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Grunwaldzkiej 20, który reprezentuje Gminę Miejską Pruszcz Gdański i jest kierownikiem Urzędu Miasta Pruszcz Gdański.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Krzysztofa Pukaczewskiego, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail iod@pruszcz-gdanski.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na poszczególne stanowiska pracy na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. b) RODO.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Komisja rekrutacyjna oraz mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi pocztowe, prawne oraz inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: w przypadku kandydatów którzy nie zostali przyjęci w procesie rekrutacji - przez okres 7 od dnia zakończenia rekrutacji, w przypadku kandydatów którzy zostali zatrudnieni - przez okres przewidziany w Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W przypadku gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz obowiązujących regulacji wewnętrznych (Zarządzenie Nr 635/2017 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uwzględnienia Pana/i kandydatury w procesie rekrutacji.

Załączniki

Powiadom znajomego