W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

OD PODINSPEKTORA DO INSPEKTORA W REFERACIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Agnieszka Glienke, Suchy Dąb
Uzasadnienie wyboru Kandydatka spełniła wymagania formalne wynikające z treści ogłoszenia i wykazała się wiedzą oraz doświadczeniem w zakresie realizacji obowiązków na ww.stanowisku.
Szczegóły
Stanowisko OD PODINSPEKTORA DO INSPEKTORA W REFERACIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Miejsce pracy URZĄD MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI 83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI UL. GRUNWALDZKA 20
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert URZĄD MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI 83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI UL. GRUNWALDZKA 20
Status rozstrzygnięte

URZĄD MIASTA
w PRUSZCZU GDAŃSKIM
UL. GRUNWALDZKA 20
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
OD PODINSPEKTORA DO INSPEKTORA
W REFERACIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ
OFERTA NR 22/2023
z dnia 2 listopada 2023 r.

 

1. Wymagania niezbędne:
a)wykształcenie wyższe,
b)znajomość ustaw: o pracownikach samorządowych, o samorządzie gminnym, o drogach publicznych, o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, o ochronie zwierząt, o ochronie przyrody, o odpadach, Prawo zamówień publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego,
c)brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d)nieposzlakowana opinia,
e)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
f)obywatelstwo polskie.


2.Wymagania dodatkowe:
a)doświadczenie w pracy w administracji samorządowej lub publicznej,
b)znajomość obsługi komputera, programów MS OFFICE oraz innych urządzeń biurowych,
c)prawo jazdy kat. B,
d)komunikatywność, obowiązkowość, odpowiedzialność i systematyczność,
e)umiejętność pracy w zespole.


3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem zieleni na terenie miasta,
b)prowadzenie spraw związanych z letnim i zimowym utrzymaniem ulic, placów, chodników, parkingów i przystanków autobusowych,
c)prowadzenie spraw związanych z ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzeniem schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz prowadzeniem grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
d)nadzór nad pracownikami gospodarczymi,
e)nadzór nad placami zabaw,
f)współudział w kontrolach nieruchomości pod kątem utrzymania czystości i porządku,
g)przygotowywanie materiałów do przetargów na wybór wykonawców usług w zakresie utrzymania miasta,
h)bieżąca współpraca i nadzór nad realizacją umów z wykonawcami dotyczących prac na drogach gminnych w zakresie utrzymania,
i)opracowywanie na sesje rady miasta materiałów i uchwał związanych z zadaniami wynikającymi z zakresu czynności,
j)przygotowywanie zestawień, ankiet i sprawozdań dotyczących prowadzonych zadań,
k)wprowadzanie do systemu komputerowego umów oraz faktur w zakresie prowadzonych zadań.


4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
a)umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
b)godziny pracy: poniedziałek – piątek 7:00-15:00,
c)obsługa sprzętu komputerowego i biurowego (praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie),
d)praca w terenie,
e)na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.


5.Wymagane dokumenty:
a)życiorys (CV),
b)list motywacyjny,
c)kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d)kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
e)inne dodatkowe kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
f)kserokopie dokumentów poświadczających dotychczasowy przebieg pracy zawodowej,
g)oświadczenie o niekaralności, posiadanym obywatelstwie polskim, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 530), jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Pruszcz Gdański lub pocztą na adres urzędu z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko od podinspektora do inspektora w Referacie Gospodarki Komunalnej” w terminie do dnia 16 listopada 2023 r. tj. 14 dni od dnia opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej). Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta Pruszcz Gdański po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń wewnątrz budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 w Pruszczu Gdańskim.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miasta w Pruszczu Gdańskim zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miasta przez okres 7 dni od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. w okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Urząd Miasta nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 7 dni od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta w Pruszczu Gdańskim w październiku 2023 r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie poniżej 6%.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Pruszcza Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Grunwaldzkiej 20, który reprezentuje Gminę Miejską Pruszcz Gdański i jest kierownikiem Urzędu Miasta Pruszcz Gdański.
2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Krzysztofa Pukaczewskiego, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail iod@pruszcz-gdanski.pl.
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na poszczególne stanowiska pracy na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. b) RODO.
4.Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Komisja rekrutacyjna oraz mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi pocztowe, prawne oraz inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.
5.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: w przypadku kandydatów którzy nie zostali przyjęci w procesie rekrutacji - przez okres 7 od dnia zakończenia rekrutacji, w przypadku kandydatów którzy zostali zatrudnieni - przez okres przewidziany w Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
7.Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8.W przypadku gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz obowiązujących regulacji wewnętrznych (Zarządzenie Nr 635/2017 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uwzględnienia Pana/i kandydatury w procesie rekrutacji.

 

Załączniki

Powiadom znajomego