W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

OD PODINSPEKTORA DO INSPEKTORA W BIURZE RADY MIASTA

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Uzasadnienie wyboru Brak kandydatów.
Szczegóły
Stanowisko OD PODINSPEKTORA DO INSPEKTORA W BIURZE RADY MIASTA
Miejsce pracy URZĄD MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI 83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI UL. GRUNWALDZKA 20
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert URZĄD MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI 83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI UL. GRUNWALDZKA 20
Status rozstrzygnięte

URZĄD MIASTA
w PRUSZCZU GDAŃSKIM
UL. GRUNWALDZKA 20
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
OD PODINSPEKTORA DO INSPEKTORA
W BIURZE RADY MIASTA
OFERTA NR 23/2023
z dnia 2 listopada 2023 r.

1.Wymagania niezbędne:
a)wykształcenie wyższe,
b)znajomość ustaw: o pracownikach samorządowych, o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, Kodeks wyborczy,
c)brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d)nieposzlakowana opinia,
e)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
f)obywatelstwo polskie.


2.Wymagania dodatkowe:
a)wykształcenie wyższe, preferowane z zakresu prawa, administracji,
b)doświadczenie w pracy w administracji samorządowej na podobnym stanowisku,
c)znajomość języka angielskiego lub nienieckiego w stopniu komunikatywnym,
d)umiejętność poprawnego redagowania pism urzędowych,
e)umiejętność rozumienia i stosowania przepisów prawa,
f)umiejętność podejmowania decyzji,
g)prawo jazdy kat. B,
h)znajomość obsługi komputera, programów MS OFFICE oraz innych urządzeń biurowych,
i)dokładność, komunikatywność, obowiązkowość, odpowiedzialność i systematyczność,
j)wysoka kultura osobista.


3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)obsługa Rady i jej komisji, a w szczególności:
-prowadzenie sekretariatu Biura,
-protokołowanie sesji Rady oraz posiedzeń komisji Rady,
-ewidencjonowanie uchwał Rady i przekazywanie ich do realizacji,
-prowadzenie rejestru wniosków komisji Rady i interpelacji oraz zapytań radnych Rady, kierowanych do Burmistrza,
b)prowadzenie ewidencji radnych Rady,
c)przygotowywanie i kompletowanie materiałów na posiedzenia komisji,
d)prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem przez radnych Rady skarg i wniosków mieszkańców miasta,
e)sporządzanie sprawozdań statystycznych z działalności Rady,
f)organizowanie i obsługa narad organizowanych przez Przewodniczącego Rady lub jego Wiceprzewodniczących,
g)współudział w prowadzeniu Biuletynu Informacji Publicznej,
h)comiesięczne naliczanie diet radnych,
i)wystawianie PIT -R dla radnych za dany rok kalendarzowy,
j)prowadzenie rejestru delegacji krajowych i zagranicznych dla radnych,
k)rozliczanie radnym delegacji krajowych i zagranicznych.


4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
a)umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
b)czas pracy w systemie równoważnym,
c)obsługa sprzętu komputerowego i biurowego (praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie),
d)na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.


5.Wymagane dokumenty:
a)życiorys (CV),
b)list motywacyjny,
c)kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d)kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
e)inne dodatkowe kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
e)kserokopie dokumentów poświadczających dotychczasowy przebieg pracy zawodowej,
f)oświadczenie o niekaralności, posiadanym obywatelstwie polskim, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.


Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 530), jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Pruszcz Gdański lub pocztą na adres urzędu z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko od podinspektora do inspektora w Biurze Rady Miasta” w terminie do dnia 16 listopada 2023 r. tj. 14 dni od dnia opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej). Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta Pruszcz Gdański po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń wewnątrz budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 w Pruszczu Gdańskim.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miasta w Pruszczu Gdańskim zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miasta przez okres 7 dni od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. w okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Urząd Miasta nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 7 dni od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta w Pruszczu Gdańskim w październiku 2023 r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie poniżej 6%.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Pruszcza Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Grunwaldzkiej 20, który reprezentuje Gminę Miejską Pruszcz Gdański i jest kierownikiem Urzędu Miasta Pruszcz Gdański.
2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Krzysztofa Pukaczewskiego, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail iod@pruszcz-gdanski.pl.
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na poszczególne stanowiska pracy na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. b) RODO.
4.Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Komisja rekrutacyjna oraz mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi pocztowe, prawne oraz inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.
5.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: w przypadku kandydatów którzy nie zostali przyjęci w procesie rekrutacji - przez okres 7 od dnia zakończenia rekrutacji, w przypadku kandydatów którzy zostali zatrudnieni - przez okres przewidziany w Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
7.Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8.W przypadku gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz obowiązujących regulacji wewnętrznych (Zarządzenie Nr 635/2017 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uwzględnienia Pana/i kandydatury w procesie rekrutacji.

 

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego