W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Kierownik Referatu Gospodarki Terenami

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Uzasadnienie wyboru Brak kandydatów.
Szczegóły
Stanowisko Kierownik Referatu Gospodarki Terenami
Miejsce pracy Urząd Miasta Pruszcz Gdański
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miasta Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
Status rozstrzygnięte
 1. Wymagania niezbędne:
  1. wykształcenie wyższe – kierunek geodezja, budownictwo,
  2. minimum 4 lata stażu pracy,
  3. dobra znajomość obsługi komputera – pakiet MS Office,
  4. znajomość ustaw: o pracownikach samorządowych, o samorządzie gminnym oraz ustawy,
   o gospodarce nieruchomościami, Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo geodezyjne
   i kartograficzne,
  5. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
   z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  6. nieposzlakowana opinia,
  7. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  8. obywatelstwo polskie.
 1. Wymagania dodatkowe:
  1. doświadczenie w pracy w jednostkach samorządowych lub administracji publicznej,
  2. uprawnienia geodezyjne,
  3. prawo jazdy kat. B,
  4. znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym,
  5. umiejętność kierowania zespołem,
  6. systematyczność, dokładność, odpowiedzialność, komunikatywność, dyspozycyjność,
  7. wysoka kultura osobista.
 2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. wydzierżawianie i oddawanie w użytkowanie nieruchomości miejskich,
  2. załatwianie spraw z zakresu rozgraniczeń i podziałów nieruchomości oraz związanych z ustalaniem praw do gruntów, wydawanie decyzji podziałowych,
  3. nadawanie numeracji porządkowej nieruchomościom i współudział w prowadzeniu ewidencji nazw ulic,
  4. obsługa transakcji zbycia nieruchomości lub ich części, w tym sprzedaż mieszkań komunalnych, wyliczanie i regulacja udziałów w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina Miejska jest członkiem,
  5. przygotowanie i przeprowadzanie przetargów na mienie komunalne,
  6. poszukiwanie inwestorów oraz promocja miasta w zakresie przygotowania ofert działek do sprzedaży,
  7. przejmowanie lub przekazywanie gruntów osobom trzecim (Skarb Państwa, osoby prawne, osoby fizyczne),
  8. prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem gruntami rolnymi i leśnymi zgodnie
   z obowiązującymi przepisami prawa,
  9. aktualizacja i naliczanie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu przez osoby fizyczne
   i prawne, dokonywanie przypisów,
  10. sprzedaż lub przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność na rzecz osób fizycznych
   i prawnych,
  11. przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do skomunalizowania gruntów Skarbu Państwa,
  12. zlecanie operatów szacunkowych dla potrzeb działalności bieżącej referatu,
  13. załatwianie spraw z zakresu klasyfikacji gleboznawczej,
  14. prowadzenie spraw dotyczących pracowniczych ogrodów działkowych,
  15. ochrona gruntów rolnych w zakresie wyłączenia z produkcji rolnej i opłaty z tym związane,
  16. wydawanie decyzji o opłatach adiacenckich,
  17. składanie deklaracji na podatek od nieruchomości od gruntów komunalnych,
  18. składanie wniosków o wpisy do ksiąg wieczystych,
  19. sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, w tym będącego we władaniu spółek prawa handlowego z udziałem miasta, zgodnie z wymaganiami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych,
  20. prowadzenie gminnej ewidencji nieruchomości zgodnie z art. 25 w związku z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
 3. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
  1. umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
  2. zatrudnienie od dnia 1 sierpnia 2020 r.,
  3. godziny pracy: godziny pracy: wtorek – piątek 730 -1530 , poniedziałek 900 -1700 ,
  4. obsługa sprzętu komputerowego i biurowego (praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie),
  5. na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.
 4. Wymagane dokumenty:
  1. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
  2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  3. inne dodatkowe kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
  4. kserokopie dokumentów poświadczających dotychczasowy przebieg pracy zawodowej,
  5. oświadczenie o niekaralności, posiadanym obywatelstwie, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1282), jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Pruszcz Gdański lub pocztą na adres urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Referatu Gospodarki Terenami w terminie do dnia 16 czerwca 2020 r. (tj. 14 dni od dnia opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej). Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta Pruszcz Gdański po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronach miejskiego portalu internetowego (www.pruszcz-gdanski.pl) oraz na tablicy ogłoszeń wewnątrz budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 w Pruszczu Gdańskim.

Dokumenty kandydata  wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miasta w Pruszczu Gdańskim zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miasta przez okres 7 dni od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Urząd Miasta nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie okresu 7 dni od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta w Pruszczu Gdańskim
w maju 2020 r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie poniżej 6%.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Pruszcza Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim,
  przy ul. Grunwaldzkiej 20, który reprezentuje Gminę Miejską Pruszcz Gdański i jest kierownikiem Urzędu Miasta Pruszcz Gdański.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Krzysztofa Pukaczewskiego, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail iod@pruszcz-gdanski.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na poszczególne stanowiska pracy na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. b) RODO.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Komisja rekrutacyjna oraz mogą być podmioty świadczące
  dla Administratora usługi pocztowe, prawne oraz inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: w przypadku kandydatów którzy nie zostali przyjęci w procesie rekrutacji
  - przez okres 7 od dnia zakończenia rekrutacji, w przypadku kandydatów którzy zostali zatrudnieni - przez okres przewidziany
  w Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.
  w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. W przypadku gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz obowiązujących regulacji wewnętrznych (Zarządzenie Nr 635/2017 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uwzględnienia Pana/i  kandydatury w procesie rekrutacji.

Powiadom znajomego