W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,wodociągowych i kanalizacyjnych - w zakresie sieci kanalizacji deszczowej, roboty budowlanej pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I"

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,wodociągowych i kanalizacyjnych - w zakresie sieci kanalizacji deszczowej, roboty budowlanej pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I"
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy ZP.271.27.2020
Zamawiający Gmina Miejska Pruszcz Gdański
Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia Usługi
Wartość zamówienia poniżej 214 000 euro
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Urząd Miasta Pruszcz Gdański
rozstrzygnięcie

Pruszcz Gdański, dnia 16.02.2021 r.

Znak sprawy: ZP.271.27.2020     /62

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.12.2020 r. pod nr 766245-N-2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę pn.: „Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - w zakresie sieci kanalizacji deszczowej roboty budowlanej pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 214 000 EURO

Wykonawcy, którzy złożyli oferty

INFORMACJA  O:
- WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY;
- WYKONAWCACH, KTÓRZY  ZOSTALI  WYKLUCZENI I KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE

Zamawiający, Gmina Miejska Pruszcz Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, przy ulicy Grunwaldzkiej 20, 83-000 Pruszcz Gdański, reprezentowana przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) (dalej: ustawa Pzp), informuje o:

1. Nazwie, imieniu i nazwisku, siedzibie i adresie wykonawcy, którego ofertę wybrano:

numer oferty:                  3
Artur Młynarczyk, ul. Guderskiego 40/6,  80-180 Gdańsk            
Zaoferowana cena brutto: 21.500,00 zł                
Zaoferowany termin płatności częściowych: 30 dni

2. Uzasadnieniu wyboru oferty:
Oferta Wykonawcy uzyskała 600 punktów w wyniku oceny oferty (kryteria oceny ofert: cena, waga: 60%, termin płatności częściowych, waga: 40%). Wykonawca nie podlega wykluczenia z udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jednocześnie oferta tego Wykonawcy nie podlega odrzuceniu albo uznaniu za odrzuconą. Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, mając na uwadze powyższe uzasadnienie faktyczne, oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

3. Nazwie albo imieniu i nazwisku, siedzibie albo miejscu zamieszkania i adresie, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwach albo imionach i nazwiskach, siedzibach albo miejscach zamieszkania i adresach, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Oferta nr 1. „PROJ-BUD” mgr inż. Franciszek Gontarz, Oś. 1000-lecia 3/9,
83-400 Kościerzyna
Zaoferowana cena brutto: 67.650,00zł 
Zaoferowany termin płatności częściowych: 30 dni       
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „cena” wynosi 6 x 19,07 pkt, tj. 114,42 pkt, Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „termin płatności częściowych” wynosi 6 x 40 pkt, tj. 240 pkt
Łączna liczba punktów przyznana ofercie wynosi 354,42 pkt

Oferta nr 2. PPID Mariusz Chyła, ul. Malczewskiego 3/8, 80-107 Gdańsk       
Zaoferowana cena brutto: 49.925,00 zł                
Zaoferowany termin płatności częściowych: Wykonawca nie wypełnił pozycji w ofercie; zgodnie z pkt 17.1 SIWZ, jeżeli Wykonawca nie zaoferuje żadnego terminu płatności częściowych (np. zostawi właściwe do tego miejsce bez wypełnienia) - przyjmuje się, że Wykonawca zaoferował termin płatności częściowych 14 dni i otrzymuje 0 pkt.
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „cena” wynosi 6 x 25,84 pkt, tj. 155,04 pkt, Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „termin płatności częściowych” wynosi 6 x 0pkt, tj. 0 pkt
Łączna liczba punktów przyznana ofercie wynosi 155,04 pkt

Oferta nr 3. Artur Młynarczyk, ul. Guderskiego 40/6,  80-180 Gdańsk   
Zaoferowana cena brutto: 21.500,00 zł                
Zaoferowany termin płatności częściowych: 30 dni       
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „cena” wynosi 6 x 60 pkt, tj. 360 pkt, Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „termin płatności częściowych” wynosi 6 x 40 pkt, tj. 240 pkt
Łączna liczba punktów przyznana ofercie wynosi 600 pkt

Oferta nr 4. SEMAD Nadzory Budowlane Adam Semmerling, ul. Świerkowa 7/2, 84-210 Choczewo           
Zaoferowana cena brutto: 90.623,94 zł                
Zaoferowany termin płatności częściowych: 30 dni       
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „cena” wynosi 6 x 14,23 pkt, tj. 85,38 pkt, Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „termin płatności częściowych” wynosi 6 x 40pkt, tj. 240 pkt
Łączna liczba punktów przyznana ofercie wynosi 325,38 pkt

Oferta nr 5. Usługi Projektowe w Budownictwie Branży Sanitarnej, mgr inż. Jerzy Pomałecki, ul. Trakt św. Wojciecha 391, 80-007 Gdańsk       
Zaoferowana cena brutto: 55.350,00 zł                
Zaoferowany termin płatności częściowych: 30 dni       
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „cena” wynosi 6 x 23,31 pkt, tj. 139,86 pkt, Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „termin płatności częściowych” wynosi 6 x 40pkt, tj. 240 pkt
Łączna liczba punktów przyznana ofercie wynosi 379,86 pkt

4. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni i których oferty zostały odrzucone:

Odrzucenie ofert Wykonawców:
Nie odrzucono oferty żadnego wykonawcy

Wykluczenie wykonawców z postępowania:
Nie wykluczono z postępowania żadnego wykonawcy

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie nadzoru inwestorskiego w zakresie sieci kanalizacji deszczowej, roboty budowlanej pod nazwą:  Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I, wraz z kontrolą rozliczenia budowy, której przedmiotem jest wykonanie robót oraz wszelkich dostaw lub usług, zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB dostarczonymi przez Zamawiającego oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obejmujących: budowę sieci kanalizacji deszczowej, zbiornika retencyjnego, rowu melioracyjnego oraz  przepustu, w ramach: budowy zbiornika retencyjnego i sieci kanalizacji deszczowej, inwestycja na działkach nr 10, 4/5, 4/2, 20/12, 20/3, 20/6, 20/8, 21/8, 21/7, 21/9, 21/10, 21/12, 10 obr 18 i dz. Nr 150/6 obr 15 w m. Pruszcz Gdański (kategoria obiektu XXIV i XXVI).

Załączniki

Powiadom znajomego