W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno - budowlanej nad robotą budowlaną pod nazwą: Budowa terenu rekreacyjnego przy ul. Rogozińskiego w Pruszczu Gdańskim

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno - budowlanej nad robotą budowlaną pod nazwą: Budowa terenu rekreacyjnego przy ul. Rogozińskiego w Pruszczu Gdańskim
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy ZP.271.23.2020
Zamawiający Gmina Miejska Pruszcz Gdański
Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia Usługi
Wartość zamówienia poniżej 214 000 euro
Termin składania ofert
Sposób składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Grunwaldzkiej 20, w biurze podawczym Urzędu Miasta (parter) w godzinach pracy Urzędu
rozstrzygnięcie

Pruszcz Gdański, dnia 10.11.2020 r.

Znak sprawy: ZP.271.23.2020            /58
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę pn.: „Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno - budowlanej nad robotą budowlaną pod nazwą: Budowa terenu rekreacyjnego przy ul. Rogozińskiego w Pruszczu Gdańskim”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 214 000 EURO

strona internetowa Zamawiającego,

INFORMACJA O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 
Zamawiający, Gmina Miejska Pruszcz Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim,przy ulicy Grunwaldzkiej 20, 83-000 Pruszcz Gdański, reprezentowana przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) (dalej: ustawa Pzp), informuje o:


1. Nazwie, imieniu i nazwisku, siedzibie i adresie wykonawcy, którego ofertę wybrano:
numer oferty:                         3
nazwa Wykonawcy:    Nadzór Projekt Wykonawstwo Zdzisław Strembski, 
ul. Giermków 17/15, 82-300 Elbląg
Cena oferty brutto:   2.337,00 złotych

2. Uzasadnieniu wyboru oferty:
Oferta Wykonawcy uzyskała 500 punktów w wyniku oceny oferty (kryteria oceny ofert: cena, waga: 60%, termin płatności, waga: 40%). Wykonawca nie podlega wykluczenia z udziału 
w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jednocześnie oferta tego Wykonawcy nie podlega odrzuceniu albo uznaniu za odrzuconą. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, mając na uwadze powyższe uzasadnienie faktyczne, oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

3. Nazwie albo imieniu i nazwisku, siedzibie albo miejscu zamieszkania 
i adresie, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwach albo imionach i nazwiskach, siedzibach albo miejscach zamieszkania i adresach, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:


1. RG Nadzory, Usługi Budowlane Ryszard Gad, ul. Dreszera 12A/16, 81- 261 Gdynia
Zaoferowana cena brutto: 13.530,00zł 
Zaoferowany termin płatności: 30 dni
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „cena” wynosi  5 x 10,36 pkt, tj. 51,80 pkt
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „termin płatności” wynosi 5 x 40pkt, 
tj. 200 pkt
Łączna liczba punktów przyznana ofercie wynosi 251,80 pkt

2. Development Design Sp. z o.o., ul. Kopernika 25/2, 76-200 Słupsk   
Zaoferowana cena brutto: 23.986,00zł 
Zaoferowany termin płatności: 30 dni 
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „cena” wynosi  5 x 5,85 pkt, tj. 29,25 pkt
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „termin płatności” wynosi 5 x 40pkt, 
tj. 200 pkt
Łączna liczba punktów przyznana ofercie wynosi 229,25 pkt

3. Nadzór Projekt Wykonawstwo Zdzisław Strembski, ul. Giermków 17/15, 82-300 Elbląg
Zaoferowana cena brutto: 2.337,00zł
Zaoferowany termin płatności: 30 dni
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „cena” wynosi  5 x 60 pkt, tj. 300 pkt
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „termin płatności” wynosi 5 x 40pkt, 
tj. 200 pkt
Łączna liczba punktów przyznana ofercie wynosi 500 pkt

4. Four Walls Adam Mickiewicz, ul. Sienkiewicza 42A/1, 67-100 Nowa Sól     
Zaoferowana cena brutto: 8.487,00zł
Zaoferowany termin płatności: 30 dni
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „cena” wynosi  5 x 16,52 pkt, tj. 82,60 pkt
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „termin płatności” wynosi 5 x 40pkt, 
tj. 200 pkt
Łączna liczba punktów przyznana ofercie wynosi 282,60 pkt

5. TRASA Mirosław Klotzke, ul. Łąkowa 6, Rotmanka, 83-010 Straszyn
Zaoferowana cena brutto: 18.450,00zł
Zaoferowany termin płatności: 30 dni
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „cena” wynosi  5 x 7,60 pkt, tj. 38 pkt
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „termin płatności” wynosi 5 x 40pkt, 
tj. 200 pkt
Łączna liczba punktów przyznana ofercie wynosi 238,00 pkt

6. Gobar Budownictwo Bartłomiej Górny, ul. Wybickiego 5B/6, 82-200 Malbork       
Zaoferowana cena brutto: 5.000,00zł 
Zaoferowany termin płatności: 30 dni
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „cena” wynosi  5 x 28,04 pkt, tj. 140,20 pkt
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „termin płatności” wynosi 5 x 40pkt, 
tj. 200 pkt
Łączna liczba punktów przyznana ofercie wynosi 340,20 pkt

 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno - budowlanej wraz z kontrolą rozliczenia budowy, której przedmiotem jest wykonanie robót oraz wszelkich dostaw lub usług, zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB dostarczonymi przez Zamawiającego oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obejmujących: budowę terenu rekreacyjnego z boiskiem wielofunkcyjnym, placami zabaw, ciągami pieszymi, ścieżkami rowerowymi, dojazdami i miejscami postojowymi wraz z oświetleniem terenu, przyłączem wody i odprowadzeniem wód opadowych przy ul. Rogozińskiego w Pruszczu Gdańskim, w ramach: budowy terenu rekreacyjnego z boiskiem wielofunkcyjnym, placami zabaw, ciągami pieszymi, ścieżkami rowerowymi, dojazdami i miejscami postojowymi wraz z oświetleniem terenu, przyłączem wody i odprowadzeniem wód opadowych w miejscowości Pruszcz Gdański, jednostka ewidencyjna Miasto Pruszcz Gdański [220401_1] dz. nr 1/45 obręb 1 [0001], 28/22, 25/4, 28/6 obręb 5 [0005].

Załączniki

Powiadom znajomego