W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy ochrona środowiska
Komórka odpowiedzialna Referat Gospodarki Komunalnej

Nazwa sprawy:

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Wymagane dokumenty:
· wypełniony formularz wniosku
· pełnomocnictwo -  w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty

Załączniki:
wniosek o udostępnienie informacji o środowisku

Formularz wzoru wymaganych dokumentów załączono poniżej

Wniosek można złożyć również drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy ePUAP 

Terminy załatwienia sprawy:
W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku następuje udostępnienie informacji w formie określonej we wniosku bądź wydawana jest decyzja administracyjna o odmowie udostępnienia informacji. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Dokumenty, których dane są zamieszczane w publicznie dostępnych wykazach, o których mowa w art. 21 ust. 1 udostępnia się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku.

Dokumenty, o których mowa w art. 12 ust. 2 pkt 2 udostępnia się w dniu złożenia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy:

Pismo wraz z materiałami w formie tradycyjnej lub elektronicznej.

Decyzja – w przypadku odmowy udostępnienia informacji o środowisku.

Opłata skarbowa:
Wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie organu administracji dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne.

Za wyszukiwanie informacji, przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku o udostępnienie, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie organ administracji pobiera opłaty w wysokości odzwierciedlającej związane z tym uzasadnione koszty.

Jednostkowe stawki opłat określa Rozporządzenie z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku.

Opłatę, o której mowa powyżej, uiszcza się w terminie 14 dni, przez wpłatę do kasy, na rachunek bankowy urzędu lub przy odbiorze przesyłki. Dodatkową opłatę przy odbiorze przesyłki ponosi również wnioskujący. 

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na rachunek bankowy właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

Rachunek bankowy
Urząd Miasta Pruszcz Gdański
Bank Spółdzielczy
78 8335 0003 0121 1827 2000 0004

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Gospodarki Komunalnej 
ul. Krótka 4
83-000 Pruszcz Gdański
tel. 58 775-99-31

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Miasta
ul. Grunwaldzka 20,
83-000 Pruszcz Gdański
pok. nr 13 (I piętro)
tel. 58 775-99-21

Tryb odwoławczy:
Od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania.

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał, tj. za pośrednictwem Burmistrza Pruszcza Gdańskiego

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku.
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

Inne informacje, uwagi, wskazówki:
Władze publiczne są obowiązane udostępniać każdemu informacje o środowisku i jego ochronie znajdujące się w ich posiadaniu lub które są dla nich przeznaczone.

Szczegółowy wykaz informacji podlegających udostępnieniu został opisany w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które określa art. 21 ust. 2 ww. ustawy, zamieszcza się w publicznie dostępnych wykazach.

Informacje o środowisku i jego ochronie udostępnia się na pisemny wniosek.

Informację niewymagającą wyszukiwania, która może być przekazana w formie ustnej, udostępnia się bez pisemnego wniosku.

Jeżeli wniosek dotyczy informacji niebędącej w posiadaniu organu administracji i dla niego nieprzeznaczonej, organ ten niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku:

·   Przekazuje wniosek organowi administracji, w którego posiadaniu znajduje się żądana informacja lub dla którego informacja ta jest przeznaczona, i powiadamia o tym Wnioskodawcę.

·   Zwraca wniosek wnioskodawcy, jeżeli nie można ustalić właściwego organu.

Jeżeli wniosek o udostępnienie informacji jest sformułowany w sposób zbyt ogólny, organ administracji niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku, wzywa Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku, udzielając stosownych wyjaśnień, w szczególności informuje o możliwości skorzystania z publicznie dostępnych wykazów danych.

Uzupełnienie wniosku nie wyłącza możliwości odmowy udostępnienia informacji ze względu na to, że wniosek o udostępnienie informacji jest w sposób oczywisty niemożliwy do zrealizowania lub sformułowany w sposób zbyt ogólny, jeżeli wymagałoby to doskonalenia dokumentów lub danych będących w trakcie opracowania lub wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych przeznaczonych do wewnętrznego komunikowania się.

Załączniki

Powiadom znajomego