W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Stypendium Burmistrza Pruszcza Gdańskiego za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Miasta Pruszcz Gdański, w ramach Pruszczańskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy edukacja, oświata
Komórka odpowiedzialna Referat Oświaty Kultury i Sportu

Nazwa:
Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne.

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Pruszcz Gdański; Referat Oświaty, Kultury i Sportu

Osoba odpowiedzialna za realizację:
Karolina Sikora, Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu
tel. +48 58 775 99 79, e-mail: sikora@pruszcz-gdanski.pl

Osoba merytoryczna:
Marzena Budziak, Inspektor w Referacie Oświaty, Kultury i Sportu
tel. +48 58 775 99 72, e-mail: budziak@pruszcz-gdanski.pl

Sposób załatwienia sprawy:
Złożenie wniosku wraz z załącznikami w biurze podawczym Urzędu Miasta Pruszcz Gdańskim, w terminie: do 30 czerwca danego roku.


Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne;
 2. oryginał zaświadczenia ze szkoły o średniej ocen klasyfikacji rocznej z danego roku szkolnego;
 3. oryginały lub kserokopie dyplomów, zaświadczeń i innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia uzyskane w danym roku szkolnym, poświadczone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę.

Opłaty:
Bez opłat.

Opis ogólny:
Stypendia Burmistrza Pruszcza Gdańskiego przyznawane są uczniom klas IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniom szkół ponadpodstawowych, publicznych i niepublicznych, którzy pobierają naukę na terenie Miasta Pruszcz Gdański, bez względu na miejsce zamieszkania. 

Uczniowi może być przyznane stypendium tylko w jednej z trzech kategorii:
1) za wyniki w nauce,
2) za osiągnięcia sportowe,
3) za osiągnięcia artystyczne.

Do ubiegania się o stypendium za wyniki w nauce uprawniony jest uczeń, który w danym roku szkolnym w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał średnią ocen co najmniej:
a) 5,70 w klasie IV-VI szkoły podstawowej,
b) 5,50 w klasie VII-VIII szkoły podstawowej,
c) 5,00 w szkole ponadpodstawowej.

oraz uzyskał tytuł laureata/finalisty lub zajął I, II, III miejsce w konkursie/ turnieju/ olimpiadzie o charakterze interdyscyplinarnym/ przedmiotowym/ tematycznym, na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym lub gminnym.

Do ubiegania się o stypendium za wyniki w nauce uprawniony jest także uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał wysoką średnią ocen, ale jego stan zdrowia, potwierdzony stosownym orzeczeniem, uniemożliwia spełnienie dodatkowego kryterium (odstąpienie od wymogu udziału w konkursach, turniejach czy olimpiadach).

Stypendium za wyniki w nauce przyznaje się maksymalnie dla 10-ciu najlepszych uczniów, na poziomie każdej z klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz każdej z klas szkoły ponadpodstawowej.

Do ubiegania się o stypendium za osiągnięcia sportowe uprawniony jest uczeń, który w danym roku szkolnym w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał średnią ocen co najmniej 4,00 oraz spełnił jeden z poniższych warunków:

 1. zajął jedno z trzech pierwszych miejsc w ogólnopolskich zawodach o randze Mistrzostw Polski zorganizowanych przez odpowiedni związek sportowy, w dyscyplinie znajdującej się w wykazie „Systemu Sportu Młodzieżowego” prowadzonym przez ministra właściwego ds. sportu – dotyczy dyscyplin indywidualnych;
 2. zajął jedno z dziesięciu pierwszych miejsc w międzynarodowych zawodach o randze Mistrzostw Świata lub Mistrzostw Europy zorganizowanych przez odpowiedni związek sportowy lub międzynarodową organizację sportową, w dyscyplinie znajdującej się w wykazie „Systemu Sportu Młodzieżowego” prowadzonym przez ministra właściwego ds. sportu – dotyczy dyscyplin indywidualnych i zespołowych;
 3. zajął jedno z trzech pierwszych miejsc w Mistrzostwach Polski lub w finale wojewódzkim zawodów organizowanych przez Polski Związek Sportowy lub międzynarodową organizację sportową, w dyscyplinie znajdującej się w wykazie „Systemu Sportu Młodzieżowego” prowadzonym przez ministra właściwego ds. sportu – dotyczy dyscyplin zespołowych;
 4. zajął jedno z trzech pierwszych miejsc w finale wojewódzkim zawodów organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży – dotyczy dyscyplin indywidualnych i zespołowych;
 5. został zakwalifikowany co najmniej do kadry województwa pomorskiego w danym roczniku, w dyscyplinie znajdującej się w wykazie „Systemu Sportu Młodzieżowego” prowadzonym przez ministra właściwego ds. sportu – dotyczy dyscyplin zespołowych. 

Do ubiegania się o stypendium za osiągnięcia artystyczne uprawniony jest uczeń, który w danym roku szkolnym w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał średnią ocen co najmniej 4,50 oraz uzyskał tytuł laureata/finalisty lub zajął I, II, III miejsce w konkursie/ turnieju/ przeglądzie o charakterze artystycznym, co najmniej na szczeblu ogólnopolskim.


Stypendium za osiągnięcia artystyczne przyznaje się maksymalnie dla 10-ciu najlepszych uczniów.

Osiągnięcia sportowe i artystyczne z lipca i sierpnia będą rozpatrywane z wnioskami w kolejnym roku szkolnym.


Wnioski o stypendia mogą składać:
1) pełnoletni uczniowie,
2) rodzice lub prawni opiekunowie uczniów.


Czas załatwienia sprawy:
Stypendia wypłacane są jednorazowo w terminie do końca sierpnia danego roku.

Tryb odwoławczy:
Decyzje Burmistrza Pruszcza Gdańskiego są ostateczne i nie stanowią aktu administracyjnego w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Od decyzji Burmistrza Pruszcza Gdańskiego odwołanie nie przysługuje.

Podstawa prawna:

 1. art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.);
 2. uchwała Nr XIX/254/2020 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Pruszczańskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży;
 3. uchwała Nr XIX/255/2020 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia stypendiów Burmistrza Pruszcza Gdańskiego w ramach Pruszczańskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2020 r. poz. 5459; z 2021 r. poz. 2482; z 2022 r. poz. 3618).

Załączniki

Powiadom znajomego