W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy działalność gospodarcza
Komórka odpowiedzialna Referat Spraw Obywatelskich
Nazwa:
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego 
w zakresie przewozu osób taksówką
Opis ogólny:
Przedsiębiorcy zamierzający prowadzić działalność gospodarczą w zakresie przewozu osób taksówką na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański zobowiązani są do uzyskania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego.
 
Wymagane dokumenty: oryginał i kopia

1. oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o której mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym  - oświadczenie o niekaralności (załącznik do wniosku);

 • nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu,
  b) nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego;

  2. przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, a także zatrudnieni kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz:


 • zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, a ponadto nie orzeczono prawomocnie wobec niego zakazu wykonywania zawodu kierowcy (obcokrajowiec spoza Unii Europejskiej i należy przedstawić zaświadczenie o niekaralności z kraju swego pochodzenia wydane przez właściwe organy danego państwa - zaświadczenie wydane w języku  innym niż polski musi zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski);
 • kserokopię orzeczenia lekarskiego oraz psychologicznego o braku przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
 • kserokopie prawa jazdy;

  3. wykaz zgłaszanych kierowców (tabela nr 1 - załącznik do wniosku);

  4. wykaz zgłaszanych pojazdów samochodowych (tabela nr 2 - załącznik do wniosku)

  5. kserokopie dowodu/ów rejestracyjnego/ych pojazdu/ów z wpisem dopuszczenia do ruchu jako taksówki;

  6. w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdu dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania pojazdem, którym transport ma być wykonywany, wraz ze zgodą na wykorzystywanie go w celach zarobkowego przewozu osób taksówką,

  7. kserokopię ważnego świadectwa legalizacji taksometru elektronicznego, o ile występuje;

  8. dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów z dopiskiem "opłata za licencję TAXI+wypis"

  Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W toku prowadzonego postępowania może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.

  W przypadku utraty posiadanego uprawnienia lub wypisu należy wystąpić z wnioskiem o wydanie wtórnika tych dokumentów i dołączyć opłatę za ich wydanie.


Termin i sposób załatwienia sprawy:
do 30 dni
Opłata skarbowa:
17 zł za udzielenie pełnomocnictwa, prokurent
Opłata administracyjna:

Za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego
w zakresie przewozu osób taksówką pobiera się opłatę :

 • za licencje ważną do 15 lat - 200 zł
 • za licencje ważną powyżej 15 do 30 lat - 250 zł
 • za licencje ważną powyżej 30 do 50 lat - 300 zł

Za wydanie wypisu pobiera się opłatę w wysokości 11% opłaty jak za udzielenie licencji (za każdy wydany wypis):

 • za licencje ważną do 15 lat - 22 zł
 • za licencje ważną powyżej 15 do 30 lat - 27,50 zł
 • za licencje ważną powyżej 30 do 50 lat - 33 zł

Za wydanie wtórnika licencji w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy pobiera się 10% opłaty jak za udzielenie licencji; w innych przypadkach utraty licencji to 25 % opłaty jak za udzielenie licencji.

Za wydanie wtórnika wypisu z licencji pobiera się 1% opłaty jak za udzielenie licencji.


Opłatę za licencję taksi wnosi się rachunek bankowy Urzędu Miasta:

78 8335 0003 0121 1827 2000 0004

opłatę za pełnomocnictwo wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Miasta:

94 8335 0003 0121 1827 2000 0007

Miejsce i sposób złożenia dokumentów:

Urząd Miasta ul. Grunwaldzka 20, Referat Spraw Obywatelskich

Tryb Odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Podstawa prawna:
 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych,
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów 

Informacje dodatkowe:

Zgodnie z treścią art. 14 ustawy o transporcie drogowym przewoźnik drogowy jest zobowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił licencji, wszelkie zmiany danych nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

Zgodnie z art. 14a ustawy o transporcie drogowym przewoźnik drogowy może zawiesić w całości albo w części wykonywanie transportu drogowego na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Zwieszając transport drogowy, jest zobowiązany w terminie 14 dni od dnia, w którym rozpoczęty został okres zawieszenia zawiadomić pisemnie organ licencyjny o zawieszeniu wykonywania transportu, w zawiadomieniu należy wskazać okres, na jaki zawieszono wykonywanie transportu, oraz zwrócić wypis do Urzędu.

Osoba odpowiedzialna za realizację działania:

Agnieszka Karwowska, tel. 58 775 99 64

 

Tag

Załączniki

Oświadczenie pdf, 100 kB
wniosek pdf, 261 kB

Powiadom znajomego